Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

Συμβίωση Ανθρώπου – Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών

Σκοπός και σύντομη περιγραφή:

Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο αποτελεί τον κύριο χώρο κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, και διασκέδασης, η σχέση ανθρώπου-υπολογιστή μετεξελίσσεται από σχέση αλληλεπίδρασης σε σχέση συμβίωσης. Οι έξυπνες συσκευές καλούνται να προσαρμοστούν στις γνωστικές δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες των χρηστών τους, ενώ οι χρήστες καλούνται να εκπαιδεύσουν και να εξατομικεύσουν τις έξυπνες συσκευές τους. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης εξετάζει την ευκαιρία που παρουσιάζουν οι σύγχρονες αυτές τάσεις για καινοτομία.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στις βασικές αρχές και τεχνολογίες για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια της συμβίωσης ανθρώπου-υπολογιστή, με έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευομένων να αναγνωρίζουν περιοχές που απαιτούν τέτοιες λύσεις και να προτείνουν δικές τους ιδέες.
Κοινό στόχος είναι άτομα χωρίς απαραίτητα υπόβαθρο στην Πληροφορική, τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα είδη των σύγχρονων τεχνολογιών που ενσωματώνονται ευρέως σε έξυπνες συσκευές, και για τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές αυτές μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

  • Απολυτήριο λυκείου
  • Ενδιαφέρον για σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές
  • Ικανότητα για αυτόνομη μελέτη και συνεργασία ως μέλος ομάδας
  • Ικανότητα Χρήσης υπολογιστή και αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εδώ

Τρόπος Διδασκαλίας / Μεθοδολογία / Μορφή Εκπαιδευτικού Υλικού:

  • Εβδομαδιαίες τηλεσυναντήσεις για συζήτηση των κύριων σημείων της ύλης.
  • Συνεχής συμμετοχή μέσω υποστήριξης (στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης) θέσεων και απόψεων που θα συναντώνται στην ύλη της εβδομάδας, με δομημένα επιχειρήματα.
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή άρθρων (διαδικτυακών και ακαδημαϊκών).
  • Εργασία εφαρμογής των δεξιοτήτων που θα αποχτηθούν σε πραγματικό πρόβλημα.

 

Το πρόγραμμα είναι δίμηνης διάρκειας και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 140 ευρώ.

Δομή Προγράμματος:

Διδακτική Ενότητα 1: Σύγχρονες Έξυπνες Συσκευές
·  Παρουσίαση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων έξυπνων συσκευών (π.χ., smart phonessmart watches), των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ., Siri), και της προοπτικής να μετεξελιχθούν σε προσωπικούς βοηθούς των χρηστών τους.

Διδακτική Ενότητα 2: Αρχές Συλλογικής Ευφυΐας
·  Εισαγωγή στην έννοια της συλλογικότητας, με αναφορές στα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων, στη θεωρία παιγνίων, τη σοφία του πλήθους, την έννοια της πληθανάθεσης και του συλλογικού υπολογισμού, τα υπέρ και τα κατά της αποκέντρωσης.

 

Διδακτική Ενότητα 3: Γνωστικός Προγραμματισμός
·  Η αλληλεπίδραση χρήστη-συσκευής για εντοπισμό των προτιμήσεων του χρήστη, και εξατομίκευση της συσκευής. Μελέτη βασικών αρχών της μηχανικής μάθησης, της κατανόησης κειμένου, και του συλλογισμού με κανόνες / επιχειρήματα με προτεραιότητες.

Διδακτική Ενότητα 4: Μεθοδολογία Αξιολόγησης
·  Συζήτηση μετρικών και μεθόδων αξιολόγησης λύσεων: χρηστικότητα, ανωνυμία, παροχή κινήτρων, αντιμετώπιση κακόβουλης και στρατηγικής χρήσης και συμπράξεων μεταξύ χρηστών. Πειραματική αξιολόγηση, και απλή στατιστική ανάλυση.

Διδακτική Ενότητα 5: Ανάπτυξη Καινοτόμου Λύσης
Εφαρμογή των δεξιοτήτων για εντοπισμό ενός προβλήματος της σύγχρονης κοινωνίας, ανάπτυξη καινοτόμου λύσης, παρουσίαση του τρόπου που αξιοποιεί έξυπνες συσκευές, συζήτηση των αρχών που εφαρμόζει, και αξιολόγηση της ποιότητας της λύσης.