27
Σαβ, Νοε

ΒΙΗ512 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων

Στη Θεματική Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων θα αναδειχθεί η θεμελιώδης συνάφεια ανάμεσα στη Βιοηθική και την παράδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, η ηθική ανάλυση οποιασδήποτε σύγχρονης βιοηθικής πρόκλησης (άμβλωση, ευθανασία, κλωνοποίηση, γενετική ενίσχυση κλπ.) συνοδεύεται πάντοτε από την επίκληση του όρου «δικαίωμα», ο οποίος χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση της ηθικής βαρύτητας ή της ηθικής απαξίας κάποιας πράξης. Χαρακτηριστικό είναι το διαφιλονικούμενο δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή, το οποίο η ηθική σκέψη καλείται να εξισορροπήσει με το διεκδικούμενο δικαίωμα της κυοφόρου στην άμβλωση. Έτσι, η θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο την ανάλυση των κυρίαρχων θεωριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκινώντας από τη στωική θεωρία περί φυσικού νόμου και τις βιοηθικές της συνεπαγωγές. Ακολούθως, θα γίνει μνεία κρίσιμων ιστορικών σταθμών (μεσαιωνική παράδοση, φυσικό δίκαιο και φυσικά δικαιώματα στη νεωτερικότητα και ιδίως στον Locke, η παράδοση του Διαφωτισμού), όπως επίσης έμφαση θα δοθεί στη δικαιολογητική βάση των δικαιωμάτων, ήγουν στη διάκριση μεταξύ φυσικού δικαίου και νομικού θετικισμού. Ιδιαιτέρως σημαντική θα είναι η εννοιολογική διάκριση μεταξύ φυσικών-ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και των υπόλοιπων ταξινομήσεων. Επίσης, θα υπογραμμιστεί η καντιανή σύλληψη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού αυτή σφράγισε τον δυτικό πολιτισμό και τη δυτική αντίληψη του δικαίου, και θα σχολιαστούν συστηματικά σύγχρονες τάσεις της ηπειρωτικής και αναλυτικής φιλοσοφίας, με έμφαση στο έργο του Habermas, του Dworkin και της Onora O’ Neill. Πρέπει να σημειωθεί ότι πυρήνας της θεματικής ενότητας είναι το πεδίο σύγκλισης της Βιοηθικής με τα δικαιώματα, εξού και, πρώτον, θα γίνει ειδική μνεία σε καινοφανή δικαιώματα που ανάγονται σε προγενέστερα (όπως το δικαίωμα στην αυτοκτησία), δεύτερον, θα σχολιαστεί ο μεικτός (φιλοσοφικός και νομικός) χαρακτήρας των πολυάριθμων διακηρύξεων βιοηθικού προσανατολισμού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ512
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό