ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
10
Τετ, Αυγ

ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να συμβάλει στην αποφοίτηση στελεχών που θα διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα μοντέλα Αριστείας που χρησιμοποιούν διάφοροι Οργανισμοί.  Αυτοί οι Οργανισμοί μπορεί να εμπίπτουν στον τομέα των υπηρεσιών, στον παραγωγικό τομέα ή ακόμα και στον δημόσιο τομέα.
 
Η ενότητα αρχικά θα περιγράψει και θα καταδείξει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται και εδράζεται η διοίκηση της ολικής ποιότητας, θα επακολουθήσει η ανάλυση της φιλοσοφίας, η διδασκαλία και τα μοντέλα ολικής ποιότητας των διαφόρων γκουρού, όπως των Deming, Juran and Crosby, και θα επεξηγήσει τα μοντέλα αριστείας όπως το μοντέλο του European Foundation of Quality Management, EFQM, the Malcolm Baldridge National Quality Award, MBNQA model, the ISO 9000 series standards

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ521
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate