25
Τρι, Ιουν
loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατάσταση των οικοσυστημάτων, τα οποία δέχονται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η αποτίμηση των υπηρεσιών τους προς τον άνθρωπο, η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και στα οποία επικεντρώνεται το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (M.Sc.) «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Το Πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Στόχος είναι η αναζήτηση διαχειριστικών και τεχνικών λύσεων και η προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στη Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική και άλλες επιστήμες της Μηχανικής.
 • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον
 • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα σχετικές με το περιβάλλον
 • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τι θα έχω αποκομίσει ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

 • Δεξιότητες στη χρήση ευρέως αποδεκτών εργαλείων και τεχνικών στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Εφόσον το πρώτο πτυχίο σου εξασφαλίζει το σχετικό τυπικό δικαίωμα, το μεταπτυχιακό θα σου δώσει την ουσιαστική δυνατότητα να εργαστείς ως σύμβουλος και μελετητής, εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.ά., ή σχεδιάζοντας εφαρμογές, όπως οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα αιολικά πάρκα.
 • Δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων και μελετών μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
 • Δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης και διατήρησης οικοσυστημάτων.
 • Δεξιότητες για ετοιμασία προτάσεων και μελετών για υιοθέτηση της βέλτιστης περιβαλλοντικής τεχνολογίας για την επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Ικανότητες χρήσης μοντέλων ανάλυσης κύκλου ζωής, SWOT ανάλυσης, πολυκριτηριακής ανάλυσης και άλλων στρατηγικών εργαλείων.
 • Γνώσεις εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Δεξιότητες στη χρήση μοντέλων και εργαλείων GIS.
 • Δεξιότητες για ετοιμασία προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης και δεικτών αειφορίας.
 • Γνώσεις και δεξιότητες για περαιτέρω ενασχόληση με το περιβάλλον σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Κριτική ικανότητα και διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Τη δυνατότητα να συνδυάσεις την εργασιακή σου εμπειρία με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 100

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως και για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ, δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

Είναι επιθυμητή η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο, επομένως, οι φοιτητές να έχουν άνεση στην αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και διαλέξεων. Ιδίως κατά την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής, θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία. Δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράξουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5400. Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» ανέρχονται σε €1350.  Τα δίδακτρα για τη Θ.Ε. «Διατριβή» είναι επίσης €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.


 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2022.

 

 

 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» έχει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 • Ενέργεια και Ρύπανση
 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.):

 • ΔΠΠ50- Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων
 • ΔΠΠ51- Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτητές επιλέγουν με τη Θεματική Ενότητα Επιλογής της κατεύθυνσης ειδίκευσής τους:

 • ΔΠΠ60- Ενέργεια και Ρύπανση
 • ΔΠΠ61- Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτείται και η επιτυχής εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής, σε θέμα που επιλέγουν οι φοιτητές, έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων του προγράμματος.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μία ή δύο Θεματικές Ενότητες (μέχρι 50 ECTS) ανά Ακαδημαϊκό Έτος. 

Συγκεντρωτικά, για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες και (2) επιτυχής εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής.

Μέλη ΔΕΠ

Βογιατζάκης Γιάννης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411933

Ζορπάς Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411936

Μαρίνος Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΠ60, Συντονιστής Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411894

Ειρήνη Βουκκαλή, Λέκτορας, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411891

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα  (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411968