04
Τετ, Οκτ
Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Ειρήνη Βουκκαλή (Irene Voukkali)
Λέκτορας
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τρίτη/Tuesday, 09:30-14:30

irene.voukkali1@ouc.ac.cy

-
-
-
-

Η Δρ. Ειρήνη Βουκκαλή είναι Λέκτορας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη γνωστική περιοχή «Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ή Πόλεις με Κλιματική Ανθεκτικότητα, Μεταβολισμός Πόλεων ή Βιο-οικονομία ή Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας».

Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Κατέχει δύο Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Τεχνολογία Τροφίμων (M.Sc) από το ΑΠΘ και στην Μηχανική Περιβάλλοντος (M.Eng) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον ,κατέχει Διδακτορικό από το Ανοικτό Πανεπιστήμιου Κύπρου στην ερευνητική περιοχή του Μεταβολισμού των Πόλεων.

Μέχρι σήμερα έχει 30 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 60 παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Επιπρόσθετα, έχει συγγράψει 8 κεφαλαία σε 5 επιστημονικά βιβλία.  Ο δείκτης h-index των δημοσιεύσεών της στο Google Scholar είναι 17.

Τα τελευταία 12 χρόνια οι ερευνητικές της δραστηριότητες σχετίζονται με: τον Αστικό Μεταβολισμό, την Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης, την Ανάπτυξη Στρατηγικών Σχεδιασμών με έμφαση την εφαρμογή πρακτικών πρόληψης αποβλήτων και ανάπτυξης Δεικτών Αειφορίας, την εφαρμογή Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης, το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων, την Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την Χρήση μοντέλων ανάλυσης.

Από το 2013 διατελεί Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Μεταβολισμός Πόλεων
 • Κλιματικά ανθεκτικές πόλεις
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Irene Voukkali is a Lecturer at the Open University of Cyprus in the scientific area of “Green Entrepreneurship and Growth or Cities with Climate Resilience, Urban Metabolism or Bio-economy or European Green Deal”.

She has studied Food Science at the Aristotle University of Thessaloniki and holds two Masters, one in Food Science from the Aristotle University of Thessaloniki and the second one in Environmental Engineering from University of Cyprus. Furthermore, she holds a PhD in the scientific area of Urban Metabolism from the Open University of Cyprus.

She has published 30 scientific papers in international scientific journals, as well as, she has more than 60 presentations in International and National Conferences. In addition, she has written 8 chapters for 5 scientific books, and she is one of the reviewers of more than 5 scientific journals. Her Google Scholar h-index is 17.

From 2013 until today, she is the Secretary of the Cyprus Environmental Engineers Council.

Her research background includes more than 12 years of experience in the following subjects: City metabolism, Key Performance Indicators, Strategic Planning development, Zero Waste approaches, Waste prevention, Sustainable Development programmes, Solid Waste Management, Environmental Impact and Environmental Risk Assessment Analysis, Multi criteria analysis models.

MAIN RESEARCH AREAS

 • City metabolism
 • Climate resilience cities
 • Environmental management systems
 • Solid waste management
 • Quality management systems

Μέλος του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, ΑΠΚΥ.

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

Member of the OUC Chemical Engineering and Engineering Sustainability Lab.

 • Voukkali, I., Zorpas, A.A. (2022), “Evaluation of Urban Metabolism assessment methods through SWOT Analysis and Analytical Hierocracy Process”, Science of The Total Environment, 807 150700.
 • Papamichael, I., Chatziparaskeva, G., Navarro-Pedreño, J., Voukkali, I., Almendro-Candel, M., Zorpas, A.A. (2022), “Building a new mind set in tomorrow fashion development through circular strategy models in the framework of waste management”,Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 36, 100638.
 • Voukkali, I., Loizia, P., Navarro-Pedreño, J., Zorpas A.A. (2021), “Urban strategies evaluation for waste management in coastal areas in the framework of area metabolism”, Waste Management & Research, 1–18.
 • Loizia, P., Voukkali, I., Zorpas, A.A., Navarro Pedreno, J., Chatziparaskeva, G., Inglezakis, V., Vardopoulos, I. (2021), “Measuring Environmental Performance in the Framework of Waste Strategy Development”, Science of The Total Environment, 753, 141974.
 • Zorpas, A.A., Voukkali, I., Navarro-Pedreño, J. (2018), “Tourist area metabolism and its potential to change through a Proposed Strategic Plan in the framework of Sustainable Development”, Journal of Cleaner Production, 172, 3609-3620.

 

https://scholar.google.com/citations?user=Jm4myXwAAAAJ&hl=en