27
Τετ, Σεπ
 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΣ701Β είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ΘΕ : ΕΝΔ511, ΕΝΔ512,ΜΕΣ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΜΕΣ523, ενώ η ΜΕΣ701Α αποτελεί συναπαιτούμενή της.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΣ701Α είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ΘΕ : ΕΝΔ511, ΕΝΔ512,ΜΕΣ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΜΕΣ523

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές να προσεγγίσουν την έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού, όπως αυτή  προσδιορίζεται από το νέο τοπίο στον χώρο των ΜΜΕ. Αυτό το νέο τοπίο είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους συμμετέχοντες καθώς χαρακτηρίζεται από εκτοπισμό των παλαιότερων τεχνολογιών από νέες, σύγκλιση πολιτισμικών μορφών και πρακτικών που στο παρελθόν διακρίνονταν μεταξύ τους, κατάργηση των ορίων μεταξύ έντυπων, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ και μετάβαση σε ένα σύστημα ΜΜΕ που καθοδηγείται από την αγορά με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε δύο Μέσα, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς μέσα από την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα κοινά εκπαιδευτικά εργαλεία και τις κοινές διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιήσουν με σκοπό να καλλιεργήσουν οι μαθητές τους πολλαπλούς ψηφιακούς αλφαβητισμούς που δεν περιορίζονται στην ανάκτηση πληροφοριών, αλλά επεκτείνονται στην κριτική κατανάλωση και τη δημιουργική παραγωγή ψηφιακών προϊόντων. Η ΘΕ ΜΕΣ612 καλύπτει τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών projects:

 • Το τηλεοπτικό Μέσο
 • Η «γλώσσα» του τηλεοπτικού Μέσου και η ανάλυση του τηλεοπτικού «κειμένου»
 • Η τηλεοπτική ενημέρωση: θεωρητικό πλαίσιο και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 • Η τηλεοπτική διαφήμιση: θεωρητικό πλαίσιο και στρατηγικές μάθησης
 • Ο κινηματογράφος ως ΜΜΕ και τέχνη
 • Κινηματογραφική παιδεία
 • Η δημιουργία ταινιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Ο κινηματογράφος στο σχολείο: στρατηγικές μάθησης και εκπαιδευτικές πρακτικές

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

 Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο στους άξονες της διδασκαλίας και της ηγεσίας. Η Θεματική Ενότητα συνδέει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο και εξοικειώνει τους φοιτητές με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και συγκεκριμένα με τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου (ΕΠΔ) καθώς και  τον Συμμετοχικό Ιστό και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Η ΘΕ ΜΕΣ611 καλύπτει τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών projects:

 •  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στον Συμμετοχικό Ιστό
 • Εφαρμογές του Συμμετοχικού Ιστού στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, Τεχνολογίες, Πρότυπα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
 • Αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο.
 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ523
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης στο Διαδίκτυο και την εφαρμογή δράσεων για τη σχολική εκπαίδευση μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά projects για ηλεκτρονική εφημερίδα, ενημερωτικό Website, WebTV, WebRadio, mobile-apps αλλά και μέσα από την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης.

Η Θεματική Ενότητα σκοπεύει να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με ένα πολύτιμο γνωστικό κεφάλαιο καθώς και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται και δημιουργούν εφαρμογές στο πεδίο του Εγγραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END522.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει πώς η έννοια του «μηνύματος», επηρεάζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό το «μήνυμα» διερευνάται είτε υπό όρους στρατηγικής επικοινωνίας ή μέρος του δημόσιου Λόγου, με στόχο να αξιολογηθεί και αν ερμηνευθεί υπό όρους ταυτότητας και της έννοιας της επιρροής. Οι φοιτητές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρθηκαν στις προηγούμενες θεματικές ενότητες (511 και 512) και να δώσουν έμφαση στην αξιολόγηση των ευρημάτων. Καθώς τα άτομα διαρκώς δέχονται μηνύματα, είτε από τα παραδοσιακά και νέα Μέσα είτε από τη στρατηγική πολιτική επικοινωνία είτε από διαφημιστικές εκκλήσεις, η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα στοχεύει στην εργαλειοποίηση και τη μεθοδολογική χρήση των θεωριών, ώστε να εξεταστεί η σχέση μεταξύ μηνύματος και επιρροής.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

• Στρατηγική Επικοινωνία: «Ερμηνεύοντας το μήνυμα»

• Διαμόρφωση Ταυτοτήτων και Μέσα Επικοινωνίας

• Πειστική Επικοινωνία και Αλλαγή Στάσεων

• Ισχύς, Επιρροή και Επιδράσεις των Μέσων Επικοινωνίας

• Μέσα Επικοινωνίας και Εξουσία: Η Διαλεκτική Ειδησεογραφίας και Πολιτικής Επικοινωνίας

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END521.gr.pdf

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να δει πως οι κοινωνικές σχέσεις, τόσο υπό όρους επικοινωνιακούς όσο και δημοσιογραφικούς, διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας και επηρεάζει τις σχέσεις ιεραρχίας μέσα σε αυτή. Παράλληλα, να του προσφέρει ένα στιβαρό θεωρητικό πλαίσιο, με βάση το οποίο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών υποκειμενικών του θεωριών για τα Μέσα επικοινωνίας και τις απαραίτητες ικανότητες και τρόπους σκέψης. Έτσι, θα μπορέσει να θεμελιώσει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στη δημοσιογραφία και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη», υπό την έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

• Κοινωνιολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.

• Κοινωνική ψυχολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.

• Πολιτισμική θεωρία και ο Σύγχρονος Κόσμος.

• Σημειολογία και ο Σύγχρονος Κόσμος.

• Θεωρία των επιστημών και ο Σύγχρονος Κόσμος.

• Δημόσιος λόγος και ο Σύγχρονος Κόσμος

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα σκοπεύει να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με γνώσεις και δεξιότητες σ’ ένα σύνολο πολύτιμων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται δημιουργικά στο πεδίο του Εγγραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα ΜΕΣ513 αποτελεί ένα διεπιστημονικό και διαθεματικό πεδίο, το οποίο στοχεύει να συνδέσει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο. 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ512
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END512.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να δει πώς η έννοια του «μηνύματος», τόσο υπό όρους επικοινωνιακούς όσο και δημοσιογραφικούς, εντάσσεται στη λειτουργία της κοινωνίας. Παράλληλα, να του προσφέρει ένα στιβαρό θεωρητικό πλαίσιο, με βάση το οποίο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών υποκειμενικών του θεωριών για τα Μέσα επικοινωνίας και τις απαραίτητες ικανότητες και τρόπους σκέψης. Έτσι, θα μπορέσει να θεμελιώσει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στη δημοσιογραφία και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη», υπό την έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας – Εργαλειοποίηση θεωριών και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Τεχνολογία και Κοινωνία. Τεχνολογική αιτιοκρατία και κοινωνιοκεντρικές θεωρήσεις.
 • Λήψη απόφασης: Η πολιτική συμπεριφορά ως διαδικασία.
 • Διερευνώντας τον «Δημόσιο Λόγο». Περιεχόμενο, Ταξινόμηση και Ερμηνεία.
 • Κατανοώντας τον «Άλλον». Η έννοια του Εθνοκεντρισμού..
 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ511
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END511.gr.pdf

Στόχος της θεματικής ενότητας (ΘΕ) είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να δει πώς η πολιτική και η εξουσία, τόσο υπό όρους επικοινωνιακούς όσο και δημοσιογραφικούς, διέπει τη λειτουργία της κοινωνίας και επηρεάζει τις σχέσεις ιεραρχίας μέσα σε αυτή. Παράλληλα, να του προσφέρει ένα στιβαρό θεωρητικό πλαίσιο, με βάση το οποίο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών υποκειμενικών του θεωριών για τα Μέσα επικοινωνίας και τις απαραίτητες ικανότητες και τρόπους σκέψης. Έτσι, θα μπορέσει να θεμελιώσει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στη δημοσιογραφία και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη», υπό την έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Εισαγωγή στην ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Φιλοσοφία και Σύγχρονος Κόσμος.
 • Κριτική σκέψη και Σύγχρονος Κόσμος.
 • Πολιτική επιστήμη και Σύγχρονος Κόσμος.
 • Ιστορία και Σύγχρονος Κόσμος.
 • Διεθνής πολιτική και Σύγχρονος Κόσμος.
 • Πολιτική οικονομία και Σύγχρονος Κόσμος.