13
Πεμ, Ιουν

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ512
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END512.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να δει πώς η έννοια του «μηνύματος», τόσο υπό όρους επικοινωνιακούς όσο και δημοσιογραφικούς, εντάσσεται στη λειτουργία της κοινωνίας. Παράλληλα, να του προσφέρει ένα στιβαρό θεωρητικό πλαίσιο, με βάση το οποίο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών υποκειμενικών του θεωριών για τα Μέσα επικοινωνίας και τις απαραίτητες ικανότητες και τρόπους σκέψης. Έτσι, θα μπορέσει να θεμελιώσει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στη δημοσιογραφία και στην εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη», υπό την έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας – Εργαλειοποίηση θεωριών και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Τεχνολογία και Κοινωνία. Τεχνολογική αιτιοκρατία και κοινωνιοκεντρικές θεωρήσεις.
 • Λήψη απόφασης: Η πολιτική συμπεριφορά ως διαδικασία.
 • Διερευνώντας τον «Δημόσιο Λόγο». Περιεχόμενο, Ταξινόμηση και Ερμηνεία.
 • Κατανοώντας τον «Άλλον». Η έννοια του Εθνοκεντρισμού..