20
Πεμ, Ιουν

ΕΠΤ611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ611
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 10 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: EPT611_11.2023.pdf
Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/-ών με τις βασικές αρχές υλοποίησης και λειτουργίας τεχνολογικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων ασθενών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας, αλλά και σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε κλινικό επίπεδο. Βασικό χαρακτηριστικό της διδακτικής διαδικασίας αποτελεί η κατανόηση της αναγκαιότητας και των αρχών ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογικών προσεγγίσεων σε όλο το πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας στον πολίτη, καθώς και την ορθολογική διαχείριση πόρων σε έναν οργανισμό.  Αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα της διαδικασίας εισαγωγής καινοτόμων λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο κλινικό περιβάλλον με την ταυτόχρονη τροποποίηση των οργανωτικών δομών της μονάδας με παράδειγμα εφαρμογής τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης. Συζητούνται οι προκλήσεις και οι ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένα σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας υγείας, τόσο σε κοινωνικό-επιστημονικό όσο και σε ατομικό επίπεδο και προσδιορίζεται ο σημαίνων ρόλος του εξειδικευμένου επαγγελματία υγείας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων διαχείρισης βιολογικών παραμέτρων ασθενών και συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό την προαγωγή των υπηρεσιών υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.