20
Πεμ, Ιουν

ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 10 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: EPT513_11.2023.pdf

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), που τοποθετείται στο χειμερινό εξάμηνο, είναι υποχρεωτική και αποτελεί την εισαγωγή στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των προτύπων και της διαλειτουργικότητας στον χώρο της υγείας.

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η α) εισαγωγή της/του σπουδάστριας/-αστή στις σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα που αφορούν στον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων και β) η εις βάθος κατανόηση της χρησιμότητας και της εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων και των προτύπων στον τομέα της υγείας.

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πρότυπων και Κανονισμοί της ηΥγείας. Αναλυτικά θα αναπτυχτούν συστήματα προτύπων και κωδικοποιήσεων, συστήματα ταξινόμησης ιατρικών πληροφοριών και ιατρικών πράξεων, αλλά και η παρουσίαση των κύριων οργανισμών τυποποίησης (ISO, ANSI, IEEE, HL7, IHE, WHO, HIPAA, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην υγεία.