22
Σαβ, Ιουν

ΕΠΤ521: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ521
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 10 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: EPT521_11.2023.pdf

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, που τοποθετείται στο εαρινό εξάμηνο, είναι υποχρεωτική και αποτελεί την εισαγωγή στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ηΥγείας) και πιο συγκεκριμένα την καρδιά των πληροφοριακών συστημάτων, τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στον ρόλο των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή στα σύγχρονα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και συντονισμού της φροντίδας των ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα συνταγογράφησης και σε θέματα που αφορούν στην αυτοματοποίηση των φαρμακείων, στη συμμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, σε φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων και σε πληροφοριακά συστήματα παραγγελιών φαρμάκων.

Στη Θεματική Ενότητα θα αναλυθούν εις βάθος κυρίως θέματα που άπτονται στις εφαρμογές ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή και συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχτούν τεχνικές υλοποιήσεις συστημάτων ΗΦΑ με ανοικτού κώδικα λογισμικά, υποστηρίζοντας στην πράξη τη δημιουργία ενός «τυπικού» συστήματος. Επιπλέον, θα αναλυθούν θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, η Θεματική Ενότητα θα προσφέρει την αναγκαία γνώση που αφορά στις έννοιες και στα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα πληροφοριακά συστήματα της υγείας.