28
Τρι, Νοε
 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΠΑ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: EPA696.gr.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: EPA695_new.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχοι

Η Μεταπτυχιακή διατριβή συμβάλλει στην εμβάθυνση της έρευνας σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής», στην εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και τις ερευνητικές μεθόδους και στην απόκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων από πλευράς φοιτητή στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που επέλεξε να εκπονήσει τη διατριβή του.

Η επιλογή θέματος και διδάσκοντα είναι ισότιμη σε κάθε μία από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος και ευρύτερα στα γνωστικά πεδία, τα οποία πραγματεύεται. Η πρόταση θέματος διατριβής του φοιτητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, ο οποίος συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα θέματα διατριβής που προτείνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος. Οι διατριβές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την οικεία Σχολή (εν προκειμένω από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) και αποτελείται από τον επιβλέποντα της διατριβής και δυο μέλη. Και τα τρία μέλη, ειδικά, όμως, ο επιβλέπων, έχουν ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε συναφή με το προτεινόμενο θέμα ερευνητικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων, του 2ου και του 3ου, με αξία 15 + 15 ECTS, αντίστοιχα.

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της Διατριβής, ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο μέρος. Κατά το δεύτερο μέρος εκπόνησης της διατριβής μάστερ ολοκληρώνεται η έρευνα και η συγγραφή.

Ο επιβλέπων και τα δυο μέλη της επιτροπής κρίνουν εάν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σύμφωνα με τα απαιτούμενα επιστημονικά κριτήρια. Εφόσον η εργασία του φοιτητή ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές προϋποθέσεις εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η τριμελής επιτροπή ελέγχει εάν η διατριβή έχει επίσης ακολουθήσει τις «Οδηγίες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών» του ΑΠΚΥ και τους κανονισμούς του ΑΠΚΥ όπως αυτοί διατυπώνονται στο έντυπο «Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών». Ταυτόχρονα η τριμελής επιτροπή αποφασίζει εάν ο φοιτητής είναι έτοιμος να προχωρήσει στη διαδικασία υποστήριξης της διατριβής του και, έτσι, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του.

Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκεια της κάθε παρουσίασης Μεταπτυχιακής διατριβής της ο φοιτητής παρουσιάζει την έρευνά του και τα πορίσματα και δέχεται ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή του. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο φοιτητής αποχωρεί και η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει ώστε να αξιολογήσουν την απόδοση του φοιτητή. Η επιτυχής υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διατριβής και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εφαρμογή των εννοιών, θεωριών ή/και μεθοδολογιών, που διδάσκονται στο Πρόγραμμα.
 • Εμβάθυνση της γνώσης σε ένα από τα γνωστικά πεδία του προγράμματος.
 • Ικανότητα έρευνας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, συγκέντρωσης, ταξινόμησης, επιλογής, αξιολόγησης, σύνθεσης και ανάλυσης υλικού.
 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, διατύπωσης ώριμης κριτικής σκέψης και λόγου.
 • Εφαρμογή των κανόνων δομής, συγγραφής, παράθεσης αναφορών σε επιστημονικές πηγές και κατάρτισης βιβλιογραφίας.
 • Οι φοιτητές μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή
 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχοι

Η Μεταπτυχιακή διατριβή συμβάλλει στην εμβάθυνση της έρευνας σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής», στην εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και τις ερευνητικές μεθόδους και στην απόκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων από πλευράς φοιτητή στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που επέλεξε να εκπονήσει τη διατριβή του.

Η επιλογή θέματος και διδάσκοντα είναι ισότιμη σε κάθε μία από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος και ευρύτερα στα γνωστικά πεδία, τα οποία πραγματεύεται. Η πρόταση θέματος διατριβής του φοιτητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, ο οποίος συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα θέματα διατριβής που προτείνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος. Οι διατριβές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την οικεία Σχολή (εν προκειμένω από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) και αποτελείται από τον επιβλέποντα της διατριβής και δυο μέλη. Και τα τρία μέλη, ειδικά, όμως, ο επιβλέπων, έχουν ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε συναφή με το προτεινόμενο θέμα ερευνητικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων, του 2ου και του 3ου, με αξία 15 + 15 ECTS, αντίστοιχα.

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της Διατριβής, ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο μέρος. Κατά το δεύτερο μέρος εκπόνησης της διατριβής μάστερ ολοκληρώνεται η έρευνα και η συγγραφή.

Ο επιβλέπων και τα δυο μέλη της επιτροπής κρίνουν εάν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σύμφωνα με τα απαιτούμενα επιστημονικά κριτήρια. Εφόσον η εργασία του φοιτητή ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές προϋποθέσεις εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η τριμελής επιτροπή ελέγχει εάν η διατριβή έχει επίσης ακολουθήσει τις «Οδηγίες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών» του ΑΠΚΥ και τους κανονισμούς του ΑΠΚΥ όπως αυτοί διατυπώνονται στο έντυπο «Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών». Ταυτόχρονα η τριμελής επιτροπή αποφασίζει εάν ο φοιτητής είναι έτοιμος να προχωρήσει στη διαδικασία υποστήριξης της διατριβής του και, έτσι, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του.

Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκεια της κάθε παρουσίασης Μεταπτυχιακής διατριβής της ο φοιτητής παρουσιάζει την έρευνά του και τα πορίσματα και δέχεται ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή του. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο φοιτητής αποχωρεί και η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει ώστε να αξιολογήσουν την απόδοση του φοιτητή. Η επιτυχής υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διατριβής και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εφαρμογή των εννοιών, θεωριών ή/και μεθοδολογιών, που διδάσκονται στο Πρόγραμμα.
 • Εμβάθυνση της γνώσης σε ένα από τα γνωστικά πεδία του προγράμματος.
 • Ικανότητα έρευνας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, συγκέντρωσης, ταξινόμησης, επιλογής, αξιολόγησης, σύνθεσης και ανάλυσης υλικού.
 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, διατύπωσης ώριμης κριτικής σκέψης και λόγου.
 • Εφαρμογή των κανόνων δομής, συγγραφής, παράθεσης αναφορών σε επιστημονικές πηγές και κατάρτισης βιβλιογραφίας.
 • Οι φοιτητές μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή
 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ641
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

 • διατυπώνει βασικούς στόχους της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
 • συνδέει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
 • αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση της διδασκαλίας και την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας
 • τεκμηριώνει τη σχέση της αξιολόγησης με την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας
 • εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης
 • αναπτύσσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά σχεδιασμό αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο υλοποιείται στο επίπεδο είτε της σχολικής μονάδας είτε του εκπαιδευτικού συστήματος
 • παρατηρεί και αξιολογεί διδασκαλία με τη χρήση κατάλληλων εντύπων/εργαλείων παρακολούθησης διδασκαλίας, εφαρμόζοντας όλες τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες
 • συγκρίνει και αξιολογεί κριτικά συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών και υποβάλλει εισηγήσεις για τυχόν βελτιώσεις

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Στη θεματική αυτή θα γίνει εισαγωγή στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, ενώ στη συνέχεια οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν το ρόλο της επιθεώρησης–αξιολόγησης, θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της διδασκαλίας και τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρατήρηση της διδασκαλίας στην τάξη, καθώς και τις στρατηγικές αξιολόγησης. Θα εξεταστούν, επίσης, θέματα που αφορούν τον αξιολογητή, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία-μάθηση, την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας και το ρόλο της αξιολόγησης στην επαγγελματική ανάπτυξη και την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Τέλος, θα γίνει αναφορά στο παρόν και στο μέλλον της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών.

 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ631
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

Η Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ΑεξΑΕ» έχει ως βασικό σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να δημιουργούν και να τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και να αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, ανοικτά και εύκολα προσβάσιμα περιβάλλοντα που θα διευκολύνουν τη μάθηση και διδασκαλία που τελείται από απόσταση.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Στο πλαίσιο της θεματικής θα κατακτηθούν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού της εξΑΕ στη θεωρία, αλλά και μέσα από πρακτική εξάσκηση. Θα δημιουργηθεί διδακτικό υλικό για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, θα αξιοποιηθούν υποδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων/σχεδίων εργασίας και θα δημιουργηθούν ολοκληρωμένα μικρά σενάρια/σχέδια από τους φοιτητές. Ακόμα, θα παρουσιαστούν πρακτικές δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού διάσημων Πανεπιστημίων που λειτουργούν από απόσταση, ώστε να αξιοποιηθούν από τους φοιτητές οι πιο σύγχρονοι μεθοδολογικοί σχεδιασμοί.

Στο πλαίσιο της θεματικής, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα πιο σύγχρονα και τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα  τεχνολογικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη μάθηση και τη διδασκαλία που τελείται από απόσταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια τους εξαμήνου θα γίνει γνωριμία ανοικτών τεχνολογικών περιβαλλόντων, τα οποία θα αξιοποιούνται στην πράξη μέσα από τη διενέργεια δραστηριοτήτων. Αυτά θα εντάσσονται στο πλαίσιο μικρών σεναρίων μάθησης/ σχεδίων εργασίας, σχεδιασμένων με τις πιο πρόσφατες θεωρητικές, παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΑεξΑΕ.

Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού απαιτεί τη σύζευξη της διδασκαλία με την έρευνα, αλλά και ο ρόλος κάθε πολίτη είναι να ερευνά τη γνώση που άπλετα του προσφέρεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό θα γίνει ακόμα γνωριμία με τεχνολογικά εργαλεία μορφών έρευνας, που εύκολα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φοιτητές στην ΑεξΑΕ. Παράλληλα θα παρουσιαστούν ζητήματα σχετικά με Ανοικτές Διαδικτυακές Πηγές και θα γίνει κριτική αξιολόγηση για την ορθή χρήση τους.

 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ619
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

Σκοπός της ΘΕ είναι η πρακτική εφαρμογή των θεωριών έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για Μάθηση και να διαφοροποιούν τη διδασκαλία καθώς και το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες παιδιών που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο αν παραστεί ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο γίνεται διαφοροποίηση και εφαρμόζονται παιδαγωγικές πρακτικές για παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Αντικείμενο της θεματικής ενότητα είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την υιοθέτηση εμπειρικά τεκμηριωμένων διδακτικών μεθόδων, προσαρμογών και αρχών αποτελεσματικού σχεδιασμού διδασκαλίας για να δημιουργηθεί ένα καθολικά προσβάσιμο και αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης. Επεξηγούνται οι βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για Μάθηση και της διαφοροποίησης σε επίπεδο διδασκαλίας, υλικού και αξιολόγησης για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό και στην υιοθέτηση μεθόδων αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και για την ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και παρέμβασης για την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Στόχος της θεματικής ενότητας είναι επίσης η ανάπτυξη γνώσεων για το ρόλο της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της ενσωμάτωσής της στη μαθησιακή διαδικασία για τη δημιουργία καθολικά προσβάσιμων και αποτελεσματικών κοινοτήτων μάθησης. 

 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ618
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον στρατηγικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση, καθώς και να μπορούν να εφαρμόζουν τη σχετική θεωρία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών οργανισμών, μέσα από την ανίχνευση αναγκών και τη στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος με επιστημονικές μεθόδους.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις έννοιες των οργανισμών και της διοίκησης, την ανάλυση αναγκών και τη στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος, καθώς και την έννοια της στρατηγικής. Οι φοιτητές θα μελετήσουν, στη συνέχεια, τη στρατηγική ανάλυση, τόσο στο επίπεδο του εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσο και στο επίπεδο του εσωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών, καθώς και τη στρατηγική επιλογή, το στρατηγικό σχέδιο και την εφαρμογή του. Θα εξετάσουν, επίσης, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), θα διερευνήσουν ζητήματα υπευθυνότητας και λογοδοσίας, ενώ η ενότητα θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (ΚΕΣ).

 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ617
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

Οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • εντοπίζουν τις διάφορες φάσεις από τις οποίες πέρασαν οι ιδέες για τις πολιτικές διαστάσεις του Αναλυτικού Προγράμματος
 • αναγνωρίζουν την επίδραση του Μεταμοντέρνου στην εκπαίδευση και στη δόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • θέτουν τη συζήτηση για τα αναλυτικά προγράμματα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία στο ιστορικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο από το οποίο αναδύθηκαν

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Η εξέταση πολλών καίριων όσο και διαχρονικών ερωτημάτων σχετικών με την οικοδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, συνιστά δύσκολη και συνάμα κοπιαστική υπόθεση. Προϋποθέτει μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, διεπιστημονική κατάρτιση και πολύπλοκες συναρμογές, θεωρητικές και εφαρμοσμένες. Αυτά τα ερωτήματα - πολλές φορές διλημματικού χαρακτήρα - επιχειρεί να θέσει και να διερευνήσει η Θεματική αυτή Ενότητα, φωτίζοντας βασικές θεωρητικές διαστάσεις στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ616
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

O βασικός σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι η μελέτη της εξέλιξης του παιδιού ως ενεργού μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, στην εφηβεία. H συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα μελετά την εξέλιξη του εφήβου, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική, υιοθετώντας την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση. Ο/Η έφηβος θεωρείται ως ενεργό μέλος μιας κοινωνικής ομάδας με την οποία αλληλεπιδρά.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

O βασικός σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι η μελέτη της εξέλιξης του παιδιού ως ενεργού μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, στην εφηβεία. Η θεματική ενότητα μελετά ανάμεσα σε άλλα, την εξέλιξη του εφήβου, την διαμόρφωση ταυτότητας, τις αλλαγές στην σχέση με τους γονείς και τους συνομήλικους και τα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά στην εφηβεία (χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, φυγή από το σπίτι, αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά).

 

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ615
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Σκοπός Θ.Ε.

Στη θεματική αυτή, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν έννοιες-ορισμούς της αξιολόγησης προγραμμάτων, τις διαφορές μεταξύ της έρευνας και της αξιολόγησης και τους θεωρητικούς προσανατολισμούς της αξιολόγησης προγραμμάτων μέσα από μια ιστορική αναδρομή.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Θα γνωρίσουν, εναλλακτικές προσεγγίσεις-μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της μοντελοποίησης προγραμμάτων ή τεχνικής της δομημένης ιεραρχικής ανάλυσης, τις δυνατότητες-αδυναμίες των προσεγγίσεων, θέματα που αφορούν την αντίσταση και τη σύγκρουση στην αξιολόγηση, καθώς και τη συλλογή των πληροφοριών αξιολόγησης μέσα από το σχεδιασμό, το δείγμα και το κόστος σε συνάρτηση με τις πηγές των δεδομένων και μεθόδων, την ανάλυση και ερμηνεία τους.

 

Περισσότερα Άρθρα …