25
Τρι, Ιουν

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

-Επικοινωνία

-Νέα Δημοσιογραφία

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:

-σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή

-σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θ.Ε. και επιπρόσθετα η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

 

1ο εξάμηνο σπουδών

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες:

ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία

 

2ο εξάμηνο σπουδών

Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις και μία (1) υποχρεωτική Θεματική Ενότητα, ανάλογα με την Κατεύθυνση Επιλογής:

ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη

ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία 

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας

 

3ο εξάμηνο σπουδών

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2) Θ.Ε. επιλογής, ανάλογα με τη Κατεύθυνση. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, αντί των δύο Θ.Ε. Επιλογής, να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ.

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία

ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

Κατεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔ613: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

ΕΝΔ614: Ψηφιακή αφήγηση

ή Διατριβή μάστερ (Ι και ΙΙ)

 

Πλήρης ή μερική φοίτηση

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει δύο δυνατότητες φοίτησης:

α) ολοκλήρωση σπουδών σε 3 εξάμηνα, με 3 Θ.Ε. ανά εξάμηνο που αντιστοιχεί σε πλήρη (full time) φοίτηση, όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω και

β) ολοκλήρωση σπουδών σε περισσότερα εξάμηνα, με μικρότερο αριθμό Θ.Ε. ανά εξάμηνο, που αντιστοιχεί σε μερική (part-time) φοίτηση.

Αναλυτικά, σε συνεννόηση με τον/την ακαδημαϊκό/ή υπεύθυνο/η, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορούσε να προβεί στις ακόλουθες επιλογές:

Θ.Ε. Ολοκλήρωση φοίτησης σε:
3 εξάμηνα   4 εξάμηνα   6 εξάμηνα (α επιλογή)  

6 εξάμηνα (β επιλογή)  

8 εξάμηνα  
ΕΝΔ511 1ο 1ο 1ο 1ο 1ο
ΕΝΔ512 1ο 1ο 1ο 3ο 3ο
ΕΝΔ513 1ο 3ο 3ο 3ο 5ο
ΕΝΔ521 2ο 2ο 2ο 2ο 2ο
ΕΝΔ522 2ο 2ο 2ο 4ο 4ο
ΕΝΔ523/ΕΝΔ524 2ο 4ο 4ο 4ο 6ο
ΕΝΔ611/ΕΝΔ613/ΕΝΔ701Α        3ο 3ο 5ο 5ο 7ο
ΕΝΔ612/ΕΝΔ614/ΕΝΔ701Β 3ο 4ο 6ο 6ο 8ο

 

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών 
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία II
Θεματικές Ενότητες    Εξάμηνο   Υποχρεωτική / Επιλογής   Προ-απαιτούμενες ΘΕ   Συν-απαιτούμενες ΘΕ   Φόρτος εργασίας 
Ώρες  ECTS 
Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 
ΕΝΔ511  Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη  1 Υποχρεωτική      250-300  10
ΕΝΔ512  Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα  1 Υποχρεωτική     ΕΝΔ511 250-300  10
ΕΝΔ513  Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία 1 Υποχρεωτική     ΕΝΔ511, ΕΝΔ512 250-300  10
ΕΝΔ521  Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511    250-300  10
ΕΝΔ522  Κατανοώντας το Μήνυμα: Οι Επιδράσεις  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512   ΕΝΔ521 250-300  10
ΕΝΔ701Α  Μεταπτυχιακή Διατριβή I  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523 ή ΕΝΔ524    375-450  15
ΕΝΔ701Β  Μεταπτυχιακή Διατριβή II  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523 ή ΕΝΔ524   ΕΝΔ701Α  375-450  15
Επικοινωνία 
ΕΝΔ523  Στρατηγική Επικοινωνία  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513   ΕΝΔ521, ΕΝΔ522 250-300  10
ΕΝΔ611  Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522 , ΕΝΔ523    375-450  15
ΕΝΔ612  Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στην Πράξη  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523  ΕΝΔ611  375-450  15
Νέα Δημοσιογραφία 
ΕΝΔ524  Οι προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας  2 Υποχρεωτική  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513   ΕΝΔ521, ΕΝΔ522 250-300  10
ΕΝΔ613  Επάγγελμα Δημοσιογράφος  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524    375-450  15
ΕΝΔ614  Ψηφιακή Αφήγηση  3 Επιλογής  ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ524  ΕΝΔ613  375-450  15
Σύνολο       2250-2700  90

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΕΝΔ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΕΝΔ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Img 4

Εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Img 3

Για εσάς που κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοικτούς!

Img 2

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Κατάρτιση

img 1

Αξιόπιστο, δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο

22

Χρόνια Εξειδίκευσης

28

Προγράμματα Σπουδών

214

Ακαδημαϊκά Μέλη

9136

Απόφοιτοι

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Εμπειρίες Αποφοίτων


Έδρες ΑΠΚΥ

 

 

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

 

 
logo jeanMonnet
 

 

 

 

Τα νέα του ΑΠΚΥ

 

 

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις