25
Σαβ, Μάι

Erasmus+ Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση

Τι προβλΕπει

Η δράση υποστηρίζει την κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση σε πανεπιστήμια/φορείς/οργανισμούς, που εδρεύουν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Αυτές είναι: 

 • τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • και οι: Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονία και Σερβία.

 

Τι προσφερει

 Με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες κινητικότητας για κατάρτιση στο εξωτερικό το προσωπικό:

 • Ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στο αντικείμενο απασχόλησής του
 • Ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες που μπορούν να βελτιώσουν και να εφαρμοσθούν στην εργασία του στο ΑΠΚΥ.

 Η κατάρτιση μπορεί να έχει τη μορφή:

 • εκπαιδευτικού προγράμματος (training course)
 • επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)
 • κατάρτισης σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ή άλλους σχετικούς οργανισμούς και εταιρίες
 • συμμετοχής σε οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης (international staff weeks) που διοργανώνουν Πανεπιστήμια του εξωτερικού

 

Παραδείγματα επιτυχημένων κινητικοτήτων, εδώ: Erasmus+ Success Stories (EL & EN) - 2020 edition

 

Δυνητικοί Δικαιουχοι

 • Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ, ανεξαρτήτως βαθμίδας.
 • Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΠΚΥ.

Προτεραιότητα δίνεται ως εξής

 1. Διοικητικό Προσωπικό
 2. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητα κινητικότητας Erasmus+ χωρίς πρόσθετη στήριξη. Η συμμετοχή μελών του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από την οικονομική στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, στα άτομα ΑμΕΑ δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε. ΕΔΩ και στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

 

Φορεις υποδοχης

 • Η κινητικότητα για κατάρτιση δεν προϋποθέτει την ύπαρξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ ΑΠΚΥ και Πανεπιστημίου/οργανισμού υποδοχής. Για τα πανεπιστήμια, τα οποία διοργανώνουν εβδομάδες επιμόρφωσης (international staff weeks), ΔΕΝ απαιτείται διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ εκτός και εάν αυτό προβλέπεται από τον διοργανωτή. 
 • Εταιρείες, κέντρα κατάρτισης ή άλλοι οργανισμοί.

Προσοχή: Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής του δυνητικού Δικαιούχου.

 

Περιοδος υποβολης αιτησεων

Το Γραφείο Κινητικότητας προκηρύσσει τις διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει το προσωπικό του ΑΠΚΥ αναφορικά με τις διαδικασίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Διαδικασία συμμετοχής

 Ένα μέλος του προσωπικού του ΑΠΚΥ, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβεί για κατάρτιση σε οργανισμό του εξωτερικού πρέπει να:

 1. αποφασίσει το είδος της δραστηριότητας κατάρτισης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει στο εξωτερικό και να ετοιμάσει ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτισης (work plan).
 2. επικοινωνήσει με το Πανεπιστήμιο/Οργανισμό στο οποίο επιθυμεί να μεταβεί για κατάρτιση και να εξασφαλίσει γραπτή προέγκριση της προγραμματιζόμενης κινητικότητας και του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης.

Προσοχή:

 • Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καταρτιστεί σε Πανεπιστήμιο με το οποίο το ΑΠΚΥ δεν έχει συνάψει διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ και εάν αυτή απαιτείται, τότε πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 • Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει σε οργανωμένο International Staff Training Week, τότε επικοινωνεί με τα αρμόδια για τη συγκεκριμένη διοργάνωση Πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα γραφεία/άτομα, ώστε να διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής του.
 1. Συμπληρώνει και υποβάλλει διαδικτυακά την Αίτηση Συμμετοχής στη δράση Erasmus+ STT, η οποία είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

 

Επιλογή Δικαιούχων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των Δικαιούχων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΑΠΚΥ βάσει των πιο κάτω κριτηρίων:

 1. Βαρύτητα ωφελημάτων που προκύπτουν από την προτεινόμενη κατάρτιση σε σχέση με:
 • Τις ανάγκες και τη στρατηγική του ΑΠΚΥ (διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς, προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το ΑΠΚΥ)
 • Τις ανάγκες της οικείας διοικητικής υπηρεσίας σε ότι αφορά στο διοικητικό προσωπικό (πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ ικανότητες και εισαγωγή γνώσης)
 1. Τεκμηρίωση της συνάφειας των παρόντων ή μελλοντικών καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων του υποψηφίου.
 2. Γνώση της ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν αυτή δεν είναι η Ελληνική
 3. Ο υποψήφιος δεν έχει μετακινηθεί στο παρελθόν με Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας.

 

Υποβολή ενστάσεων / παραπόνων / σχολίων :

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη στήριξη των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα υποβολής τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων για θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική υποβολή ΕΔΩ.

 

Διάρκεια Κινητικοτητας

 • Ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας είναι οι δύο (2) εργάσιμες μέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού).
 • Βάσει προϋπολογισμού, ο κάθε Δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ημερήσιο επίδομα για περισσότερες από πέντε (5) επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.

 

Χρηματοδοτηση

 •  Έξοδα μετακίνησης

Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη χρήση ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της Ε.Ε.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)

Μεταξύ 10 και 99 Χιλιομέτρων

23

Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων

180

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων

275

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων

360

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων

530

Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων

820

Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων

1.500

 

 • Χορηγία διαβίωσης

Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης Erasmus+ για κάθε επιλέξιμη διανυκτέρευση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως ακολούθως:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό Ημερήσιας Επιχορήγησης (€)

 Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φνλανδία

180

 Αυστρία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, (Κύπρος),  Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία

160

 Βουλγαρία, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία

140

 

Επικοινωνια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρυτανεία

Τηλ.: +357 22 411 659 / 944

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

erasmuslogo