27
Τετ, Σεπ
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΣΔΜ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMII696.5.23.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες : ΣΔΜ513 Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMII695.5.23.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMII701A-ECTS_el_2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ623
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

   

  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMΙΙ623-ECTS_EL.neo.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΣΔΜΙΙ623 αφορά στη διδασκαλία της εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση. Είναι οργανωμένη γύρω από τρεις  κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος πραγματεύεται «Κρίσιμα ζητήματα στην εξ αποστάσεως ενήλικη διδασκαλία και μάθηση», όπως οι παιδαγωγικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενήλικη μάθηση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα, ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε εξ αποστάσεως μαθησιακά περιβάλλοντα και η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Ο δεύτερος άξονας εστιάζεται στις «Σύγχρονες τάσεις στην ανοικτή και διαδικτυακή μάθηση». Μελετά τη λογική και τις πρόσφατες εξελίξεις στο κίνημα του Open Education Resources (OER) και θέματα όπως το crowdsourcing, citizen science, MOOCs, από παιδαγωγική και κοινωνική σκοπιά. Ο τελευταίος άξονας αφορά στο σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος με τη χρήση του Moodle από τους φοιτητές. Οι τελευταίοι αποφασίζουν συνεργατικά για το περιεχόμενο του μαθήματος, την παιδαγωγική προσέγγιση, το εκπαιδευτικό υλικό, τις μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα, την αξιολόγηση, κα.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι  φοιτητές θα κληθούν να εξερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη διαδικτυακών εργαλείων και περιβαλλόντων για την εξάσκηση των δεξιοτήτων τους στην ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη μαθημάτων, την επικοινωνία, κα. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι φοιτητές  είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις πιο κοινές τεχνολογίες και χρήσεις διαδικτύου (π.χ. Αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα κ.λπ.). Επιπλέον, αναμένεται ότι οι έχουν ήδη κατανοήσει τις βασικές θεωρίες και παιδαγωγικές μάθησης ενηλίκων καθώς και ανάπτυξης προγραμμάτων για ενήλικες, δύο τομείς που καλύπτονται από τα μαθήματα του πρώτου έτους.

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ521
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

   

  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMII521-ECTS_EL.neo.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΣΔΜΙΙ521 είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους στο επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα παρουσιάζονται θεωρίες και μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλικών γενικότερα και ειδικότερα σχεδιασμού συγκεκριμένων ενοτήτων, και υλοποιούνται μικροδιδασκαλίες.  Επίσης, δίνεται έμφαση στις διαδικασίες διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων, καθώς και στον ρόλο του εκπαιδευτή στις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων. Εξετάζεται ο ρόλος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων, καθώς και ο ρόλος της επικοινωνίας στις ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων. Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν στις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενήλικης μάθησης, στα είδη και τη λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, καθώς και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού χώρου. Επίσης, εξετάζεται η εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η αξιολόγηση προγραμμάτων και τέλος ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματοποίηση της ΕΕ & ΕΕΚ.

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜΙΙ513
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMΙΙ513-ECTS_EL.neo.pdf

Η εισαγωγική αυτή Θεματική Ενότητα ΣΔΜΙΙ513 προσφέρει ένα περίγραμμα μερικών από τις πιο βασικές έννοιες που συνδέονται με το ευρύ πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως προκύπτει από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Με το τέλος της Θεματικής Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν πολύ καλή γνώση των διαφορετικών διαστάσεων του πεδίου, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αφορούν στο πεδίο, να συνδέουν και να εντάσσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες στο ευρύ πλαίσιο της ενήλικης και συνεχιζόμενης μάθησης και εκπαίδευσης.

Η Θεματική Ενότητα ξεκινά με μια διερεύνηση του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ευρύτερο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό του πεδίου στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στο ρόλο του κράτους ως ιδέα/πλαίσιο και δίκτυο το οποίο επιδρά στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς ο ρόλος του εξακολουθεί να είναι κεντρικός, ακόμα και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κυπριακό και ελληνικό συγκείμενο. Στη συνέχεια διερευνάται ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην προώθηση της ενεργούς δημοκρατικής πολιτειότητας. Οι επόμενες δύο εβδομάδες πραγματεύονται μερικές από τις πιο σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων: ο μαρξισμός και η χειραφετητική παράδοση στην εκπαίδευση και τη μάθηση των ενηλίκων, μεταμοντερνιστικές και μετα-αποικιακές θεωρίες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις συζητήσεις που αφορούν τις δομές, ταυτότητες, θέματα φύλου και τη διασύνδεση τους με την δια βίου εκπαίδευση. Κάποιες ακόμη θεωρητικές προσεγγίσεις π.χ. φεμινισμός εξετάζονται στις επόμενες εβδομάδες μελέτης. Η 7η εβδομάδα εξετάζει θέματα ενήλικης μάθησης στο χώρο εργασίας και πραγματεύεται θέματα όπως τη μάθηση για απασχολησιμότητα και απόκτηση δεξιοτήτων. Ακολουθεί η 8η εβδομάδα που επικεντρώνεται στην ενήλικη μάθηση, τα κοινωνικά κινήματα και την ανάπτυξη κοινοτήτων. Η 9η εβδομάδα αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων στα πανεπιστήμια και στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας μάθησης σε ενήλικες μερικής φοίτησης και κυρίως γυναίκες. Η 10η εβδομάδα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, την κοινωνική διαφορά, τον ρατσισμό και τη μετανάστευση. Διερευνώνται ζητήματα φύλου και εθνικότητας. Οι δύο τελευταίες εβδομάδες του εισαγωγικού μαθήματος εξετάζουν την εκπαίδευση ενηλίκων και το ρόλο των συστημάτων υγείας και την εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων προχωρημένης ηλικίας.

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ622
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDM622-ECTS_EL.neo.pdf

Στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα μελετάται και αναλύεται ο ρόλος της ‘δύναμης’ ή του κινήτρου που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση, αλλά και η σύνδεση του με τη μάθηση εν γένει, παράμετροι οι οποίες αποτελούν για όσους ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά, αλλά και πρακτικά με το πεδίο μελέτης που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων, το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στην κατανόηση τόσο των ενδογενών όσο και των εξωγενών ‘μηχανισμών’ που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας ενήλικος ενεργοποιείται, για να πετύχει την ικανοποίηση των μαθησιακών του αναγκών, μέσα από συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη τυπικού ή και άτυπου χαρακτήρα. Παρά τις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις φαίνεται πως δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, ένα σαφές συναινετικά δομημένο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο να εξηγεί με επάρκεια τις συνθήκες εκείνες οι οποίες ενισχύουν ή δυσκολεύουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση.

Παρά τα διαφορετικά πολλές φορές συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ερευνητές με τη χρήση των παραπάνω τρόπων συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους, στην αγγλοαμερικάνικη τουλάχιστον βιβλιογραφία, υπάρχει ωστόσο αρκετή συνάφεια ώστε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες συμμετοχής. Το κατά πόσο φυσικά οι έρευνες που έγιναν και γίνονται στο συγκεκριμένο χώρο απαντούν επαρκώς στα ερωτήματα που αφορούν στη γενικότερη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη μάθηση –δηλαδή τον μαθησιακό τους προσανατολισμό ο οποίος εμμέσως τους οδηγεί στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη– είναι ένα ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω μελέτη και ενδεχομένως και τη χρήση ή την επινόηση νέων μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στο μάθημα αναλύονται διεξοδικά οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Ο’ Houle, Miller, Boshier, Rubenson, Aslanian & Brickell, Darkenwald & Merriam, Cookson, Tough, De Montlibert, Hedoux, Darkenwald & Valentine, και Cross, με αντίστοιχες αναφορές σε συνθετικές προσεγγίσεις που αφορούν στη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση όπως το παράδειγμα της ομαδοποίησης μεταβλητών (Recruitment Paradigm), τα προσδοκώμενα οφέλη (Anticipated Benefits Model), ο συνδυασμός των ευνοϊκών περιστάσεων (Combination of Favourable Circumstances), το μοντέλο της ψυχοκοινωνικής αλληλεπίδρασης (Psycho-Social Interaction Model), και το μοντέλο της ‘Αλυσίδας Αντιδράσεων’ (C.O.R - Chain Of Response Model).


 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ621
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDM621-ECTS_EL.neo.pdf

Ο σκοπός της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και των συνθηκών εκείνων με βάση τις οποίες οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται -ως διαδικασία- με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective transformation), τη χειραφέτηση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Στο μάθημα γίνεται αρχικά εκτενής ανάλυση και συζήτηση της έννοιας του κριτικού στοχασμού ως ex post facto συνθήκη διαμόρφωσης μιας θεωρίας μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με βάση προσεγγίσεις διαφόρων θεωρητικών όπως οι Dewey, Freire, Kolb & Fry, Mezirow, Brookfield, Boyd, Dirkx, Merriam & Heuer, Cranton και πολλών άλλων.

Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση της έννοιας ‘νοηματοδοτηση’ (meaning making), ως διαδικασία που οδηγεί σε μια νέα αναθεωρημένη ερμηνεία της εμπειρίας και στοχεύει στην εξατομικευμένη διερεύνηση του συστήματος νοημάτων (εμπειρικού συστήματος) και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του. Επίσης αναφορά γίνεται και στον δυναμικό συσχετισμό της έννοιας του κριτικού στοχασμού με τις έννοιες της ‘κριτικής συνειδητοποίησης’ (conscientização) και της ‘μετασχηματιστικής μάθησης’ (transformative learning), ως διαδικασίες οι οποίες προοιωνίζουν την ενδυνάμωση του ατόμου μέσω της αναθεώρησης της εμπειρίας του, και οι οποίες στοχεύουν στη χειραφέτηση. Πέρα όμως από τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κριτικού στοχασμού, της σύνδεσής του με τη μάθηση και τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοχαστών για το ρόλο του στη διαμόρφωση μιας θεωρίας μάθησης ενηλίκων, το μάθημα ασχολείται και με ζητήματα ενίσχυσης του κριτικού στοχασμού σε πρακτικό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης (ενδυνάμωση και κριτικοστοχαστική εκπαιδευτική πρακτική) για την εκπαίδευση των ενηλίκων, το οποίο στοχεύει στην κριτική συνειδητοποίηση και στην αλλαγή.


 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMΙΙ612-ECTS_EL.neo.pdf
Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διεξαγωγή έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο, και η συγγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας.
 
Συγκεκριμένα, η Θ.Ε. στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για το σχεδιασμό μιας επιστημονικής έρευνας (εξειδίκευση ερευνητικού θέματος, θέση ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός μεθοδολογίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων και εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων), να κατανοήσουν θέματα δεοντολογίας τα οποία προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας, να αναπτύξουν κριτική σκέψη έναντι ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, και να συγγράφουν μια ερευνητική εργασία.
 
 
 
 
 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: SDMΙ611-ECTS_EL.neo.pdf

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση σε χώρες κυρίως την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα γίνονται αναφορές σε θεσμικά κείμενα, συνθήκες, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1990 και έπειτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε  στις εγγενείς διαφορές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκριμένες αναφορές τόσο στις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και στους φορείς (κρατικούς και μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την οργάνωση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στην ενίσχυση της αντίληψης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. Η ενότητα δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Διά βίου Μάθηση σε χώρες της Νότιας Ευρώπης με συγκεκριμένες αναφορές σε θεσμικά κείμενα, φορείς, δομές και πρωτοβουλίες από 1990 και εξής. 


Περισσότερα Άρθρα …