23
Σαβ, Σεπ
 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ700
 • ECTS: 20
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ατομική επιχειρηματική Διατριβή (60%), Ατομική παρουσίαση (30%), Διαδραστικές ασκήσεις (10%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1300 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΜΔΕ511, ΜΔΕ512, ΜΔΕ513, ΜΔΕ521, ΜΔΕ522, ΜΔΕ523

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ700 «Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Διατριβή» στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα εφαρμοσμένης επιχειρηματικής έρευνας. Συγκεκριμένα, η Θ.Ε. εστιάζει:

 • στην προαγωγή του ρόλου και της σημασίας της έρευνας στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων.
 • στην διάκριση των βασικών φιλοσοφικών κατευθύνσεων της έρευνας και των επιδράσεών τους.
 • στον σχεδιασμός εφαρμοσμένης επιχειρηματικής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς περιορισμούς και τα θέματα ηθικής δεοντολογίας από πλευράς του ερευνητή.
 • στη διατύπωση επιχειρησιακών προβλημάτων , ερευνητικών ερωτημάτων  και ερευνητικών υποθέσεων.
 • στη διάκριση των περιορισμών μίας έρευνας και του τρόπου διατύπωσής τους σε επιστημονικό κείμενο.
 • στην επιλογή  κατάλληλων επιστημονικών πηγών στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 • στην δόμηση πληροφοριών σε επιστημονικό κείμενο.
 • Στην  επιλογή του κατάλληλου εργαλείου συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του.
 • στην επιλογή του κατάλληλου δείγματος για την έρευνά και ο  υπολογισμός του σφάλματος δειγματοληψίας στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας.
 • στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων.
 • στην ανάλυση των δεικτών περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και των κριτηρίων επιλογής κάθε τύπου ανάλυσης με βάση τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, συχνότητα, ποσοστά, διαπινακοποίηση  δεδομένων, συντελεστής συσχέτισης, σύγκριση μέσων όρων, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης).
 • στην δόμηση ολοκληρωμένου επιστημονικού κειμένου  ακολουθώντας.
 • στην εκπόνηση μιας εφαρμοσμένης επιχειρησιακής μελέτης.
 • στην παρουσίαση μιας εφαρμοσμένης επιχειρησιακής μελέτης σε ακροατήριο.
 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ617
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ617 «Αγορές και Επενδύσεις» στοχεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις επενδύσεις σε αξιόγραφα από τη σκοπιά του επενδυτή, αναλύοντας στοιχεία του κινδύνου που ενέχουν, των δυνητικών αποδόσεων αλλά και των φορέων που τις διαχειρίζονται. Ο στόχος είναι να παρέχει επίσης μια επισκόπηση των βασικών τύπων των τίτλων που διαπραγματεύονται στις κεφαλαιαγορές του κόσμου, παρέχοντας λεπτομερή ανάλυση των προϊόντων μετοχών και ομολόγων.

Εισάγονται οι φοιτητές στις έννοιες του κινδύνου στις επενδύσεις και της επιμέτρησής του. Εξετάζονται οι δημοφιλείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης για τις συνδεδεμένες συναλλαγές, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα αμοιβαία κεφαλαία, ή άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Παρουσιάζεται επίσης η σημασία των δεικτών αναφοράς και οι ισχυρές τεχνικές μέτρησης επιδόσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαχειριστών επενδύσεων. Παράλληλα οι φοιτητές σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη γνώση των σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στην άντληση κεφαλαίων με τα σύγχρονα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Παράλληλα όμως όπως προαναφέρθηκε αναλύονται βασικά εργαλεία της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων όπως η αξιολόγηση επενδύσεων και οι διαδικασίες που συνδέονται με την εκτίμηση 

των καθαρών ταμειακών ροών. Παράλληλα δίνονται βασικά στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη διαχείριση των κερδών της επιχείρησης (μερισματική πολιτική).

Σκοπός:

 • Η κατανόηση της σύγχρονης χρηματοοικονομικής θεωρίας
 • Η σε βάθος ανάλυση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • Η δυνατότητα αποτίμησης ομολογιών και μετοχών
 • Η ικανότητα πρόβλεψης της βιωσιμότητας επενδυτικών αποφάσεων
 • Η αντίληψη της έννοιας του κινδύνου και της απόδοσης στις επενδύσεις
 • Η κατανόηση πώς οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και πώς καθορίζονται οι πολιτικές διαχείρισης των ταμειακών ροών.
 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ616
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ616 «Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα» παρέχει στους φοιτητές ένα αναλυτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη:

 • Σκεπτικό ΕΒΥ: Αυτό το μέρος εισάγει τους φοιτητές στις φιλοσοφικές βάσεις καθώς και στην εξέλιξη της έννοιας της ΕΒΥ και θεωρητικών πλαισίων που καθιερώθηκαν.
 • Προσεγγίσεις και υλοποίηση ΕΒΥ: Αυτό το μέρος θα παρέχει τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να σκεφτείτε από ηθική επιχειρηματική άποψη. Θα εισαγάγει επίσης την έννοια της περιβαλλοντικής αειφορίας καθώς και τις ορθές πρακτικές.

Μέτρηση και επικοινωνία ΕΒΥ: Αυτό το μέρος θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς να μετρήσουν και να κοινοποιήσουν τον αντίκτυπο της ΕΒΥ καθώς και πώς να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική μάρκετινγκ.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα προσφέρει μια ολιστική κατανόηση του χώρου της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια πιο πρακτική αντίληψη των πραγμάτων μέσω της χρήσης παραδειγμάτων από επιχειρήσεις, πρακτικών εφαρμογών, και ασκήσεις βασισμένες σε προβλήματα πραγματικών επιχειρήσεων, που συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ615
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα MΔΕ615 «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με πτυχές της χρήσης του Διαδικτύου, των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων του ολοκληρωμένου πολυκαναλικού μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ παράλληλα με τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή αποτελούν τα δύο πιο κεντρικά σημεία της Θεματικής Ενότητας. Η Θεματική Ενότητα καλύπτει τόσο τα τρέχοντα ακαδημαϊκά ευρήματα όσο και τις αναδυόμενες επιχειρηματικές πρακτικές στο πεδίο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ614
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ614 «Χρήμα και Τράπεζες» αρχικά καταπιάνεται με το ρόλο του χρήματος και των τραπεζών στην οικονομία. Στη συνέχεια, η ΘΕ εστιάζει περαιτέρω την προσοχή της στις βασικές λειτουργίες του χρήματος και καταπιάνεται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Ακολούθως, η ΘΕ συζητά το θέμα των επιτοκίων και της μεταβολής τους, και αναλύει τη χρονική διάρθρωση επιτοκίων και τις θεωρίες που υπάρχουν πίσω από αυτήν. Στη συνέχεια η ΘΕ εστιάζει την προσοχή της στις αγορές των μετοχών, των ομολόγων καθώς και του ξένου συναλλάγματος και εξηγεί τη σημασία τους μέσα στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ακολούθως, συζητείται η διοίκηση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και η σημασία της ρύθμισής τους ενώ η ΘΕ ολοκληρώνεται αναλύοντας τις χρηματοοικονομικές κρίσεις.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ613
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ613 «Διοίκηση Υπηρεσιών» έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις διαστάσεις της διοίκησης των υπηρεσιών και τη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης.  Προετοιμάζει τους φοιτητές για τις προκλήσεις στον τομέα των υπηρεσιών και προτείνει δημιουργικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διάφορες υπηρεσίες.  Η διοίκηση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών είναι διαφορετική από τις αντίστοιχες βιομηχανικές εταιρείες.  Τα αποτελέσματα δείχνουν όχι μόνο την άποψη των συμβατικών μέτρων απόδοσης, αλλά και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Ξεκινώντας από τη πρώτη επαφή στις υπηρεσίες, τα επιτυχημένα στελέχη υπηρεσιών πρέπει να ενσωματώσουν την παραγωγή, μάρκετινγκ, τεχνολογία, ανθρώπινους πόρους και πληροφορίες για να επιτύχουν ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ612
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ612 «Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων» προορίζεται στο να καλύψει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

 • Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών, όπου το μάθημα παρέχει τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία στους φοιτητές ώστε να σκέφτονται ως επιστήμονες δεδομένων (data scientists) και επαγγελματίες αναλυτικής (analytics professionals). Ειδικότερα τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κριτική αξιολόγηση του τρέχοντος τοπίου των τεχνολογιών δεδομένων μεγάλου όγκου και επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Θεωρία αποφάσεων και Αναλυτική Συλλογιστική, όπου το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας παραδείγματα πραγματικών μελετών περίπτωσης και την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης για τη βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης σε κάθετα (μάρκετινγκ, οικονομικά, διαχείριση λειτουργιών) και οριζόντια (σε ολόκληρο τον οργανισμό) περιβάλλοντα.

Οργανωτική λήψη αποφάσεων και διαχείριση αλλαγών, όπου στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τη γνώση και την ικανότητα να οδηγούν την αλλαγή και την αποτελεσματικότητα στον οργανισμό τους αξιοποιώντας τα κέρδη παραγωγικότητας με την ενσωμάτωση των εξελίξεων στην αναλυτική επιχειρήσεων και δεδομένων.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ611
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ611 «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας» παρέχει στους φοιτητές μια επισκόπηση του πεδίου της Διαχείρισης Λειτουργιών και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τόσο στρατηγικά ζητήματα όσο και πρακτικές εφαρμογές. Μεταξύ αυτών των θεμάτων είναι η πρόβλεψη, ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός δυναμικότητας, η διοίκηση της ποιότητας, η διαχείριση αποθεμάτων, ο προγραμματισμός, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαχείριση έργων.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ523
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΜΔΕ512: Οικονομικά των Επιχειρήσεων

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας ΜΔΕ523 «Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία» είναι να εισάγει τους φοιτητές στα βασικές ερευνητικές μεθόδους, τεχνικές, αλλά και στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Μεταξύ άλλων, η Θεματική Ενότητα καλύπτει θέματα που αφορούν τις διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις, στρατηγικές, και τεχνικές, ερευνητικές μεθόδους (π.χ. ποσοτική, ποιοτική μέθοδος), συλλογή και σύνοψη δεδομένων (πηγές και είδη δεδομένων, περιγραφική στατιστική και μέθοδοι παρουσίασης δεδομένων, μέθοδοι περιγραφής της κατανομής μιας μεταβλητής, μέθοδοι για την εξεύρεση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών), θεωρία πιθανοτήτων (βασικές έννοιες πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, διακριτή και συνεχής κατανομή, γ) στατιστικό συμπέρασμα (μέθοδοι δειγματοληψίας και κατανομές, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων),  ανάλυση παλινδρόμησης (απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, έλεγχος υποθέσεων στην ανάλυση παλινδρόμησης), και ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα προσφέρει μια ολιστική κατανόηση του χώρου της έρευνας στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια πιο πρακτική αντίληψη των πραγμάτων μέσω της χρήσης παραδειγμάτων από επιχειρήσεις, πρακτικών εφαρμογών, και ασκήσεις βασισμένες σε προβλήματα πραγματικών επιχειρήσεων, που συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματική Ενότητας ΜΔΕ522 «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή σε θέματα δημιουργίας, διανομής και επικοινωνίας «Αξίας» προς τον πελάτη της επιχείρησης μέσω εύρεσης και εκμετάλλευσης ευκαιριών αγοράς. Έτσι, η Θ.Ε. εστιάζει:

 • στην κατανόηση του ρόλου της Διοίκησης Μάρκετινγκ και της έννοιας της «Αξίας» πελάτη
 • στην ανάλυση ευκαιριών και τους τρόπους αξιοποίησής τους για τη δημιουργία σύνδεσης και ισχυρής σχέσης με τον πελάτη μέσω της δημιουργίας Αξίας,
 • στο χτίσιμο ισχυρών μαρκών και στη δημιουργία Αξίας μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την επιτυχημένη στόχευση και τοποθέτησή τους στην αγορά, καθώς και
 • στους τρόπους που η επιτυχημένη διανομή και επικοινωνία προς τον πελάτη μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία Αξίας και τη θέσπιση ισχυρής σχέσης μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα προσφέρει μια ολιστική κατανόηση του χώρου του Μάρκετινγκ, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια πιο πρακτική αντίληψη των πραγμάτων μέσω της χρήσης παραδειγμάτων από επιχειρήσεις, πρακτικών εφαρμογών, και ασκήσεις βασισμένες σε προβλήματα πραγματικών επιχειρήσεων, που συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών.

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ521
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Γραπτές Εργασίες (40%), Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (50%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 650 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα ΜΔΕ521 «Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» παρέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των βασικότερων θεμάτων που άπτονται της Λογιστικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των βασικών λογιστικών εννοιών και των λογιστικών (χρηματοοικονομικών) καταστάσεων, αλλά και για την αξιολόγηση της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης. Επιπλέον, εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες κόστους και στην ανάλυση νεκρού σημείου, ενώ παράλληλα τους βοηθά να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού.

Περισσότερα Άρθρα …