14
Παρ, Ιουν
Website Headers DEE

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της Μηχανικής Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας, της Βιοτεχνολογίας, της Βιο-μηχανικής (Bioengineering), της Κλιματικής προσαρμογής (climate adaptation)της Χημικής Μηχανικής, της Αέριας Ρύπανσης, της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης και Μηχανικής Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, της Ενέργειας κλπ., σε Κοινωνικό, Βιομηχανικό, Πολιτειακό, Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές / στις φοιτήτριές του γνώσεις τέτοιες που να μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες επιστήμες της μηχανικής, προσαρμοσμένες άμεσα στις σημερινές ανάγκες, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους απόφοιτούς του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ζητά η αγορά εργασίας σήμερα.

Σκοπός του προγράμματος 

Να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού θα έχουν λάβει γνώσεις σε σημαντικά και μοναδικά πεδία έρευνας, τα οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμα στην αγορά εργασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Κυκλική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • Μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) και προσδιορισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος
 • Πράσινες Τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων (υγρών, στερεών, επικινδύνων, αέριων)
 • Τεχνολογίες απολύμανσης νερού και αποβλήτων
 • Διαχείριση υδρογονανθράκων και ορυκτών καυσίμων και αέριας ρύπανσης
 • Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ενέργειας
 • Περιβαλλοντικά εργαλεία (ISO 14001, EMAS, Eco label κλπ), ανάλυση ροών (Material Flow Analysis), μοντέλα λήψης αποφάσεων (Multi criteria analysis), SWOT
 • Smart City Πρότυπα, όπως ISO 37101, ISO 37120 και Ευρωπαϊκές Στρατηγικές
 • Στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης, προγράμματα πρόληψης και μηδενικής παραγωγής αποβλήτων
 • Προσδιορισμός περιβαλλοντικής απόδοσης με δείκτες (περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς) ή μοντέλα (μέσω διαδραστικών εργαλείων παιχνιδοποίησης)
 • Αντιμετώπιση και προσαρμογή κλιματικής αλλαγής
 • Περιβαλλοντική μηχανική, βιο-μηχανική, βιοτεχνολογία
 • Βιομηχανική ασφάλεια και υγεία και περιβαλλοντικός κίνδυνος
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα και θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Τεχνολογίες αποκατάστασης και διατήρησης της ποιότητας των εδαφών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ECTS 90  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (MSc)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ
 

Επιλέγω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας για να έχω όλα τα απαραίτητα εφόδια και συνάμα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  που ζήτα σήμερα η αγορά εργασίας, αφού θα εκπαιδευτώ σε θέματα αιχμής, άμεσα εφαρμόσιμα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι συνυφασμένα με:

 • τη Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας,
 • την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,
 • τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών,
 • τις Έξυπνες Πόλεις,
 • την Κλιματική Προσαρμογή και την αέρια Ρύπανση,
 • την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας,
 • τη Μηχανική Υγρών και Στερεών Αποβλήτων,
 • τους υδρογονάνθρακες και το Φυσικό Αέριο,
 • την Ασφάλεια και Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους,
 • την βιο-μηχανική.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας» μπορούν να εργαστούν / εργοδοτηθούν:

 • Σε Εταιρείες και Οργανισμούς ως Μηχανικοί Ελέγχου και Μηχανικοί Παραγωγής
 • Σε Εταιρείες, Βιομηχανίες και Οργανισμούς ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικού Ελέγχου
 • Σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Τμήμα Περιβάλλοντας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εξωτερικών, Δήμους, Πολεοδομική Αρχή, Νομούς ή Περιφέρειες κλπ), σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή και καθορισμού Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ως Υπεύθυνοι/Λειτουργοί Ασφαλείας (θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν απαραίτητες ώρες που απαιτούνται και να παρακαθήσουν στις εξετάσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου και εφόσον περάσουν τις εξετάσεις θα μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας - ΕΞΥΠ)
 • Ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιβαλλοντικά αντικείμενα [όπως η παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, η ανάπτυξη Στρατηγικών μελετών διαχείρισης αποβλήτων υγρών και στερεών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, σε μελέτες Κυκλικής Οικονομίας, κλπ.]
 • Θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση ως Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Κύπρου / Ελλάδας ή σε Δήμους / Περιφέρειες κλπ.
 • Στην Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση, Ανώτερη Εκπαίδευση μετά από διδακτορικές σπουδές),
 • Σε Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια
 • Σε Πανεπιστήμια και σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Ως Υπεύθυνοι Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών, Προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Προγραμμάτων Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων,
 • Ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και Υγείας κλπ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 2. Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: Στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι, επομένως, απαραίτητο οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων. Ιδίως κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα χρησιμοποιήσουν κυρίως αγγλική βιβλιογραφία. Σημειώνεται ωστόσο πως δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές/φοιτήτριες να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι €3.900.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €390 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και €780 για τη διατριβή. Ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης, αποφασίστηκε η παραχώρηση επιπρόσθετης έκπτωσης ύψους 10%, για τις Θεματικές Ενότητες που θα επιλεγούν το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (α' και β' εξάμηνο). 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Ειδικά για το πρόγραμμα της Μηχανικής Περιβαλλοντικής Αειφορίας, θα υπάρχει η δυνατότητα των φοιτητών/φοιτητριών να τοποθετηθούν σε:

 • Βιομηχανίες
 • Δήμους
 • Περιφέρειες
 • Βιολογικούς Καθαρισμούς
 • Μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Μονάδες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας
 • Τμήματα Περιβάλλοντος
 • Συμβουλευτικούς Οίκους
 • κλπ

Ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι του θα έχουν τίτλο Σπουδών σε μία μόνο κατεύθυνση στη Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας είναι οι εξής:

 • επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εφτά (7) Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες των 10 ECTS
 • επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε μία (1) από τις τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες επιλογής των 5 ECTS
 • επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση στην διπλωματική εργασία 15 ECTS
 • Συνολικά ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει 90 ECTS

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ

Συν-απαιτούμενες ΘΕ

Φόρτος εργασίας

 

Ώρες

ECTS

 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΧΜΠ511 

Εισαγωγή και Εφαρμογή της Στρατηγικής της Κυκλικής Οικονομίας

Α (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ512

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Α (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ513

Μηχανική Υγρών Αποβλήτων

Α (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ521

Βιομηχανική Ασφάλεια και Υγεία

Β (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ522

Ορυκτά Καύσιμα-Αέρια Ρύπανση

Β (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ523

Μηχανική Στερεών Αποβλήτων

Β (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ699

Προπαρασκευαστική Μεταπτυχιακής Διατριβής

Β (1ο, 2ο εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

0

0

 

ΧΜΠ611

Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

Α (2ο, 3ο  εξάμηνο)

Υ

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

250

10

 

ΧΜΠ701

Μεταπτυχιακή Διατριβή (Διατριβή Μάστερ)

Α (2ο, 3ο εξάμηνο)

Υ

ΧΜΠ699

Δεν εφαρμόζεται

375

15

 

ΧΜΠ612

Το Πλέγμα της Κλιματικής Προσαρμογής-Ηθική

Α (2ο, 3ο εξάμηνο)

Ε

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

75

5

 

ΧΜΠ613

Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδαφών

Α (2ο, 3ο εξάμηνο)

Ε

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

75

5

 

ΧΜΠ614 

Ρύπανση στο Υδατικό Περιβάλλον

Α (2ο, 3ο εξάμηνο)

Ε

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

75

5

 

ΧΜΠ615

Βιο-Μηχανική και Περιβάλλον

Α (2ο, 3ο εξάμηνο)

Ε

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

75

5

 
 

Πρακτική Άσκηση

 

Ε

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

75

5

 
     Σύνολο   2200  90  

Μέλη ΔΕΠ

Αντώνης Ζορπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411936

Μαρίνος Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411915

Ειρήνη Βουκκαλή, Λέκτορας, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411891

Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας (Lab of Chemical Engineering and Engineering Sustainability)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, με επικεφαλής ερευνητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Αντώνη Α. Ζορπά, μαζί με τους Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Μαρίνο Στυλιανού και τη Λέκτορα Δρ. Ειρήνη Βουκκαλή συνδυάζει νέους επιστημονικούς τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Χημικής Μηχανικής.

Κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

 • Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Περιβάλλοντος
 • H ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών αντιρρύπανσης, καθώς και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής επιστήμης σε βιομηχανικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με βασικό γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Βιομηχανική Συμβίωση κλπ
 • H ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, προσελκύοντας ερευνητές με μεγάλη εμπειρία από διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως είναι τα πεδία της Ρύπανσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Κυκλικής Οικονομίας και Βιο-Οικονομίας, Περιβαλλοντικής Απόδοσης, Παιχνιδοποίησης (Gamification), Metaverse, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Ενέργειας, Αέριας Ρύπανσης, Ρύπανση Νερού, Πράσινες Τεχνολογίες, Μεταβολισμό Πόλεων, κλπ
 • H προώθηση της συνεργασίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, στα πεδία της Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, των κρατικών φορέων, της βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς (κυβερνητικοί και μη) και κυρίως ο τομέας της βιομηχανίας, να λαμβάνουν πρακτικές και άμεσες λύσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Lab Page 3

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μέσω του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας (Lab of Chemical Engineering and Engineering Sustainability), οι φοιτητές/φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αειφόρος Μηχανική Περιβάλλοντος» και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΑΠΚΥ στις κατευθύνσεις (α) της Χημικής Μηχανικής και (β) Μηχανικής Περιβάλλοντος, στα εν λόγω πεδία, δύναται να εκπονούν πειραματικές μεταπτυχιακές εργασίες ή/και διδακτορικές έρευνες, σε συνεργασία με τα εξής εργαστήρια:

(α)     Volatomics Research Lab του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου  (Με Διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Αγάπιο Αγαπίου)

(β)     Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Με Διευθυντή τον Καθηγητή Δρ. Χρήστο Αργυρούση)

(γ)      Laboratory of Technologies for Environmental Protection and Food Byproducts Utilization του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Με Διευθυντή τον Καθηγητή Δρ. Πέτρο Σαμαρά)

(δ)     Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Με Διευθυντή τον Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Φραγκίσκο Λέκκα).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Lab Page 4

Τελευταία  Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας

 • PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020)
 • Life Cycle Analysis of hydrogen production from wood through an innovative action, France
 • Valorization of exhausted grape marc residue through biochar elaboration in the frame of circular economy strategy at the scale of Alsacian vineyard, MICA INSTITUTE, France
 • Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων End of Waste Criteria for the Decalcification of Tire Pyrolysis Oil to be used as alternative fuel in Internal Compunction Engine
 • BALKAN ROAD Interreg Project The Balkan Road project was developed for the willingness of the farmers to protect the environment but also their deep concern to develop their skills, modernize and increase the profitability of their enterprises by reaching EU and international markets. Hence, Balkan ROAD provided tools and policies for economic development, through the adoption of environment protective practices which is a strong motivation for farmers to adopt and implement project’s outcomes. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ολοκληρώθηκαν ή/και ήταν σε εξέλιξη ερευνητικές δραστηριότητες που υλοποιούνται σε συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Πανεπιστημίου στους παρακάτω τομείς:

 • Αστικός Μεταβολισμός: Προοπτικές και Προκλήσεις
 • Κυκλική Οικονομία
 • Κομποστοποίηση ζωικών υποπροϊόντων μέσω όξινης αντίδρασης και προσαρμογή σε υψηλές κλιματολογικές συνθήκες στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυκλικής οικονομίας
 • Παρασκευή, τροποποίηση και χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών για καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής για Προσδιορισμό, Έλεγχο, Μείωση, Απομάκρυνση και Παρακολούθηση Μικροπλαστικών σε εδάφη
 • Παραμετροποίηση δεικτών για προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής απόδοσης μιας περιοχής με παραμέτρους παιγνιδοποίησης
 • Καθορισμός Στρατηγικής Μεθοδολογίας για ομοιόμορφη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων σε όλους τους τομείς της οικονομίας
 • Κλιματικές Αλλαγές – Μέτρα μετριασμού
 • Απόβλητα Ρουχισμού στο τέλος του κύκλου Ζωής τους και στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης

Lab Page 1

 

και σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος στους παρακάτω τομείς:

 • Απογραφή Κύκλου Ζωής Βιολογικού Καθαρισμού για περίοδο 10 ετών
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Βιολογικού Καθαρισμού
 • ISO 14001 σε ξενοδοχειακή βιομηχανία
 • Οι πόλεις του αύριο: Λύσεις και Προκλήσεις
 • Προσδιορισμός οργανισμών για αποδόμηση μικροπλαστικών σε διεργασίες κομποστοποίησης
 • Προσδιορισμός του Αστικού Μεταβολισμού με τη χρήση Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης. Μελέτη περίπτωσης του Δήμου Πατρέων
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής μοντέλων βιομηχανικής συμβίωσης σε υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην Επαρχία Λάρνακας
 • H Συμβολή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001) σε Βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών στην Στρατηγική της Κυκλικής οικονομίας
 • Δυνατότητα αποθήκευσης CO2 μέσω ορυκτοποίησης
 • Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων – η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου
 • Παραγωγή και Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων στην Κύπρο, Τεχνικές Επεξεργασίας και Ορθολογική Διαχείρισή τους
 • Χρήση κομπόστ για τη βελτίωση της βλαστικότητας και ανάπτυξης Medicago sativa σε μεταλλευτικά απόβλητα

Lab Page 2

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ACHIEVEMENTS

Από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 3 χρόνια:

 • πέραν των 70 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά έγκυρα και έγκριτα περιοδικά
 • πέραν των 70 ανακοινώσεων σε διεθνή και παγκόσμια συνέδρια
 • 1 επιστημονικό βιβλίο
 • πέραν των 10 Κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους
 • Βραβείο

 

Editorials Page 1  

 

Editorials Page 2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Το ερευνητικό εργαστήριο είναι εξοπλιμένο με τεχνικό ερευνητικό εξοπλισμό όπως:

Αρ.

Τύπος εξοπλισμού

Περιγραφή εξοπλισμού

1

Sieve Shaker

Electromagnetic sieve shaker for soil-rock sieving

2

MRC oven-furnace

MRC oven-furnace for drying samples

3

Weight balance

Weight balance (0.001gr)

4

Spectroquant Colorimeter Move 100

Photometer

5

EUTECH  PC510

EUTECH Instruments  PC510 pH/mV/μS/mS/ppm/ppt/οC meter

6

LUTR-PMS-714, Soil Moisture Meter

Soil Moisture Meter

7

MX200-B, Wireless Digital Microscope Handheld

Digital Microscope

8

LUTR-AM-4224SD, ANEMOMETER with SD Card real time data recorder Humidity/Temp

Humidity/Temp

9

LUTR-PH220S, SOIL pH METER

SOIL pH METER

10

Magnetic stirrer with heating LLG-uniSTIRRER 7, with PT1000 probe, rod, holder

Magnetic stirrer

11

Plexi glass columns

Σταθερές κλίνες για πειράματα απομάκρυνσης ρύπων

Γραμματεία 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411651

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας