25
Τρι, Ιουν

ΕΝΔ701Α: Διατριβή Μάστερ Ι

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Εβδομαδιαία Μελέτη και Έρευνα / Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512, ΕΝΔ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΕΝΔ523 ή ΕΝΔ524
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END701A.gr_11.2023.pdf

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών πλήρους φοίτησης (ή όταν ολοκληρωθούν τουλάχιστον οι προαπαιτούμενες Θ.Ε) οι φοιτήτριες/-ητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η διατριβή εκπονείται στο πλαίσιο δύο Θ.Ε., ΕΝΔ701Α και ΕΝΔ701Β.

Το αντικείμενο έρευνας εμπίπτει στα θέματα που θίγουν οι Θ.Ε. του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία». Οι φοιτήτριες/-ητές εφόσον επιθυμούν να εκπονήσουν διατριβή θα πρέπει να ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία:

 1. Με βάση τις υποχρεώσεις τους, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και το θέμα που τους ενδιαφέρει, οι φοιτήτριες/-ητές συζητούν με τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η για τη διατριβή. Μετά την οριστικοποίηση του θέματος, ο/η Ακαδημαϊκός/ή Υπεύθυνος/η συζητά με τα μέλη ΣΕΠ του Προγράμματος για να βεβαιωθεί ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο για την επίβλεψη της διατριβής.
 1. Υποβολή του εντύπου Δήλωσης Θέματος Διατριβής (ΑΠΚΥ63) στο μέλος ΣΕΠ ή ΔΕΠ που θα ενδιαφερθεί να αναλάβει την προτεινόμενη διατριβή.
 1. Νοουμένου ότι το έντυπο θα γίνει αποδεκτό από τον/την επιβλέποντα/ουσα, αυτό θα προωθηθεί στον/στην Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η του Προγράμματος για τελική έγκριση καθώς και στη γραμματεία του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι αν όλα τα πιο πάνω δεν ολοκληρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εγγραφές σε Θ.Ε του επόμενου εξαμήνου, τότε ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να εγγραφεί για Εκπόνηση Διατριβής και θα πρέπει να εγγραφεί σε δύο από τις υπόλοιπες προσφερόμενες Θ.Ε επιλογής του 3ου εξαμήνου σπουδών. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους εκπόνησης της διατριβής ο/η φοιτητής/τρια καλείται να  συμπληρώσει το έντυπο ΑΠΚΥ157. Το έντυπο αυτό συνιστά την ενδιάμεση αναφορά προόδου της μεταπτυχιακής διατριβής, έχει έκταση 5.000-6.000 λέξεις και περιγράφει τους στόχους, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν στο έντυπο ΑΠΚΥ63, τα κύρια σημεία ανάπτυξης του θέματος, την εξέλιξη των ερευνητικών ερωτημάτων κ.ά. Το έντυπο υποβάλλεται στην πλατφόρμα eclass και υπογράφεται τόσο από την/τον φοιτητή/τρια όσο και από την/τον επιβλέπουσα/οντα της διατριβής. Το πρώτο μέρος της διατριβής αξιολογείται με επιτυχία ή αποτυχία από τον επιβλέποντα/πουσα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους εκπόνησης της διατριβής ολοκληρώνεται η συγγραφή και η διατριβή παρουσιάζεται από τον/την φοιτητή/τρια ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία αποφασίζει για την τελική βαθμολογία της διατριβής.