25
Τρι, Ιουν

ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ522
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΝΔ511, ΕΝΔ512
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END522.gr_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τη/τον φοιτήτρια/-ητή να κατανοήσει πώς η έννοια του «μηνύματος», επηρεάζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό το «μήνυμα» διερευνάται είτε υπό όρους στρατηγικής επικοινωνίας ή μέρος του δημόσιου Λόγου, με στόχο να αξιολογηθεί και αν ερμηνευθεί υπό όρους ταυτότητας και της έννοιας της επιρροής. Οι φοιτήτριες/-ητές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρθηκαν στις προηγούμενες θεματικές ενότητες (511 και 512) και να δώσουν έμφαση στην αξιολόγηση των ευρημάτων. Καθώς τα άτομα διαρκώς δέχονται μηνύματα, είτε από τα παραδοσιακά και νέα Μέσα είτε από τη στρατηγική πολιτική επικοινωνία είτε από διαφημιστικές εκκλήσεις, η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα στοχεύει στην εργαλειοποίηση και τη μεθοδολογική χρήση των θεωριών, ώστε να εξεταστεί η σχέση μεταξύ μηνύματος και επιρροής.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Στρατηγική Επικοινωνία: «Ερμηνεύοντας το μήνυμα»
 • Διαμόρφωση Ταυτοτήτων και Μέσα Επικοινωνίας
 • Πειστική Επικοινωνία και Αλλαγή Στάσεων
 • Ισχύς, Επιρροή και Επιδράσεις των Μέσων Επικοινωνίας
 • Μέσα Επικοινωνίας και Εξουσία: Η Διαλεκτική Ειδησεογραφίας και Πολιτικής Επικοινωνίας