25
Τρι, Ιουν

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα

 • Κωδικός / Course Code: ΕΝΔ512
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 30%, Δραστηριότητες 20% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: END512.gr_11.2023.pdf

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να καθοδηγήσει τις/τους φοιτήτριες-ητές να κατανοήσουν πώς η έννοια του «μηνύματος» αποτελεί μέρος της ευρύτερης λειτουργίας μιας κοινωνίας. Ταυτόχρονα, αυτή η ενότητα προσφέρει ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών του υποκειμενικών θεωριών σχετικά με τα Μέσα και τις απαραίτητες δεξιότητες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι, η/ο φοιτήτρια/-ητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις προόδους των εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στη δημοσιογραφία και την εφαρμοσμένη επικοινωνία στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και να κατανοήσει την έννοια του «ενεργού πολίτη» στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον, αυτή η ενότητα έχει ισχυρό μεθοδολογικό προσανατολισμό, παρέχοντας στις/στους φοιτήτριες/-ητές τα θεμελιώδη ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν στη διατριβή τους, με τη φιλοδοξία οι φοιτήτριες/-ητές που ολοκληρώνουν τις Θεματικές Ενότητες ΕΝΔ511 και ΕΝΔ512 να έχουν καλή γνώση των κρίσιμων τμημάτων μιας διατριβής ή οποιασδήποτε ερευνητικές πρωτοβουλίας: Τη διαδικασία συγγραφής μιας ουσιαστικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων, τα μεθοδολογικά εργαλεία και τα αποτελέσματα.

Αυτή η ενότητα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής γνώσης που προσφέρουν οι Θεματικές ΕΝΔ511 και ΕΝΔ521, καθώς και της ΕΝΔ522 και της ανάπτυξης εις βάθος γνώσης στους τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.  Αυτή η γεφύρωση επιτυγχάνεται μελετώντας το «μήνυμα», τους τρόπους που κατασκευάζεται, πού στοχεύει και ποιους μηχανισμούς ενεργοποιεί.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει σε:

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας – Εργαλειοποίηση θεωριών και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 • Τεχνολογία και Κοινωνία. Τεχνολογική αιτιοκρατία και κοινωνιοκεντρικές θεωρήσεις
 • Λήψη απόφασης: Η πολιτική συμπεριφορά ως διαδικασία
 • Διερευνώντας τον «Δημόσιο Λόγο». Περιεχόμενο, Ταξινόμηση και Ερμηνεία
 • Κατανοώντας τον «Άλλον». Η έννοια του Εθνοκεντρισμού