25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ416
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και της αλληλεπίδρασής της με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική περίοδο.
 • Να αποκτήσουν μια εικόνα του προελληνικού τρόπου σκέψης και σημαντικότερων επιτευγμάτων του τα οποία άσκησαν επίδραση στην εξέλιξη της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης της αρχαίας Ελλάδος.
 • Να παρακολουθήσουν την πορεία από το αρχαϊκό μυθοπλαστικό τρόπο σκέψης στα πιο εξελιγμένα εξηγητικά μοντέλα της φύσης της ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας.
 • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής επιστήμης που την διαφοροποιούν από την προελληνική επιστήμη.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους και τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης στο πλαίσιο των φιλοσοφικών συζητήσεων της κλασσικής περιόδου.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο της απόδειξης στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, σε αντιδιαστολή με τους πολιτισμούς στους οποίους απουσίαζε η έννοια αυτή.
 • Να κατανοήσουν την μεταστροφή του ερευνητικού προσανατολισμού της αρχαίας ελληνικής επιστήμης σε πιο εφαρμοσμένα προβλήματα κατά την ελληνιστική και τη βυζαντινή περίοδο.