Τμήμα Λογιστηρίου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

Τμήμα Λογιστηρίου

Τον Μάιο του 2006, δημιουργήθηκε το Τμήμα Λογιστηρίου με την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του ΑΠΚΥ. Το ανωτέρω Τμήμα έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των πόρων του Πανεπιστημίου, την ετοιμασία αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, την οικονομική διαχείριση των φοιτητών, την αποπληρωμή των απολαβών του Προσωπικού, τη διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων και τη λογιστική διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο παρόν στάδιο, το τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από πέντε γραφεία:

  • Γραφείο Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού

Ασχολείται με την κατάρτιση και υλοποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου αλλά και με μελλοντικά σχέδια οικονομικού προγραμματισμού.
 

  • Γραφείο Μισθοδοσίας και Συντάξεων

Προετοιμασία και καταβολή των απολαβών του ακαδημαϊκού, διοικητικού και συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 

  • Γραφείο Δαπανών, Εσόδων και Λογαριασμών

Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δαπανών, εισπράξεων και την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα το γραφείο αυτό αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των φοιτητών καθώς επίσης και τη διαχείριση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού.
 

  • Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Αναλαμβάνει τη λογιστική και οικονομική διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.
 

  • Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης Αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Αναλαμβάνει τη λογιστική διαχείριση των εσόδων και εξόδων που αφορούν τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προσφέρει στους φοιτητές του το ΑΠΚΥ.

HOME PAGE BANNER 1200x600px

20

Χρόνια Εξειδίκευσης

29

Προγράμματα Σπουδών

276

Ακαδημαϊκά Μέλη

7982

Απόφοιτοι

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις