22
Πεμ, Φεβ
 

Η Πρυτανεία υποστηρίζει σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο τις Πανεπιστημιακές Αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριες αρμοδιότητες της Πρυτανείας είναι η στρατηγική ανάπτυξη του ΑΠΚΥ, η σύναψη και οργάνωση διεθνών και εγχώριων συμφωνιών και συνεργασιών, περιλαμβανομένων δράσεων κινητικότητας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται ακόμη η οικοδόμηση και προβολή της δημόσιας εικόνας και του έργου του Πανεπιστημίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (στρατηγική επικοινωνίας), καθώς και θέματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΑΠΚΥ.

 
 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επικοινωνία
 
 • Υποστήριξη της παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Σχεδιασμός, επικαιροποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των ad hoc σχεδίων δράσης με βάση την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
 • Λειτουργία Γραφείου Τύπου και διαχείριση και προβολή της δημόσιας εικόνας του ιδρύματος.
 • Συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, τις Σχολές, τα Προγράμματα Σπουδών, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τις Επιτροπές ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου για τις ετήσιες και περιοδικές εκδόσεις του ΑΠΚΥ.
 • Διαχείριση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
facebook flat vector logo Twitter free icon Youtube free icon Flickr free icon Linkedin free icon instagram logo vector brandlogos.net
        
 Διεθνείς Συνεργασίες
 
 
 • Οργάνωση, συντονισμός και υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές διεθνοποίησης του ιδρύματος με βάση τη στρατηγική ανάπτυξής του. Σ’ αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται η σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.
 • Συντονισμός και οργάνωση της συμμετοχής του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και σε άλλα διεθνή προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
 • Συντονισμός και προώθηση της δράσης του ΑΠΚΥ σε εγχώρια και διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς.

 Διασφάλιση Ποιότητας
 
 
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο ιδρύματος και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου λειτουργικού προγραμματισμού για τη διασφάλιση ποιότητας τόσο ως προς τις διαδικασίες, όσο και ως προς τα αποτελέσματα.
 • Υποστήριξη της συνεργασίας του ΑΠΚΥ με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Διασφάλιση της εναρμόνισης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του ΑΠΚΥ, με τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνη λειτουργός Ε. Ι. Σαρρή : sarri@ouc.ac.cy

Γραφείο Κινητικότητας : erasmus@ouc.ac.cy

Γραφείο Τύπου : press@ouc.ac.cy

 

Γραμμ_Υποστήριξη_Γρ_Πρύτ_και_Αντιπρύτ.jpg 

Κεντρική Γραμματεία και Κεντρικό Αρχείο

Κεντρική Γραμματεία και Αρχείο 

Γραμματειακή Υποστήριξη Γραφείου Πρύτανη και Γραφείου Αντιπρύτανη