28
Τρι, Νοε

Η Υπηρεσία Επιχειρησιακής Υποστήριξης αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς / γραφεία :

-Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών ασχολείται με τα ακόλουθα :

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση του πλάνου προώθησης των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ) του Α.Π.ΚΥ. σε ετήσια και συνεχή βάση
 • Προγραμματισμό, οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή του Α.Π.ΚΥ. σε εκπαιδευτικές εκθέσεις και άλλες ημερίδες και συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την προώθηση των Π.Σ. στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • Έρευνες αγοράς και άλλες σχετικές μελέτες για τον ανταγωνισμό και τις αγορές-στόχο των Π.Σ., που τροφοδοτούν το πλάνο προώθησης και τις δράσεις προβολής τους
 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας ΑΠΚΥ

Αναλυτικά καθήκοντα Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

-Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών

Ο Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών έχει υπό την ευθύνη του τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου (ετοιμασία ή/και παροχή βοήθειας για συγγραφή όρων διαγωνισμού, προκήρυξη διαγωνισμών, συμμετοχή ή/και παροχή βοήθειας στην αξιολόγηση των προσφορών)
 • Σύναψη συμβάσεων διαγωνισμού και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίησή τους
 • Διοικητική υποστήριξη Συμβουλίου Προσφορών
 • Διαχείριση αιτημάτων αγοράς και συμφωνιών πλαισίου
 • Συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (νομοθεσίες, εσωτερικοί κανονισμοί, βέλτιστες πρακτικές, εσωτερικές διαδικασίες)
 • Τήρηση σχετικών αρχείων και μητρώων

 

-Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Κλητήρες)

 • Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη της διαχείρισης αλληλογραφίας, καθώς και γενικά γραφειακά καθήκοντα, διαχείριση αποθηκών και παροχή άλλης υποστήριξης στο Γραφείο Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας.

 

-Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας

Το Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου και τη διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 
Συγκεκριμένα, ασχολείται με:

 • Τον προληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών στα δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Την οργάνωση και διαχείριση συστήματος ΑΥΕ, ομάδων πυρασφάλειας και έκτακτων περιστατικών.
 • Την επιτήρηση και οργάνωση των θεμάτων καθαριότητας  και φρούρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων επίπλωσης και μετακομίσεων.
 • Τη μέριμνα για ειδικά έργα που αφορούν σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικός Τηλεφωνικός Αριθμός Πανεπιστημίου : 00357-22411600

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:

      Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών : marketing@ouc.ac.cy

      Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών : procurement@ouc.ac.cy

      Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας : eleni.tsimpidi@ouc.ac.cy