14
Παρ, Ιουν

Αναλυτικά Καθήκοντα Τομέα Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας και προώθησης των Π.Σ. σε ετήσια και συνεχή βάση

 • Εντοπισμός στοχευόμενου κοινού ανά Πρόγραμμα Σπουδών
 • Καταρτισμός καταλόγων πιθανών ενδιαφερομένων κατά Πρόγραμμα Σπουδών για χρήση κατά τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικού υλικού προώθησης προγραμμάτων (π.χ. φορείς επαγγελματικής καθοδήγησης, σχολεία, εταιρείες, νοσοκομεία, επαγγελματικοί σύνδεσμοι και φορείς, επιστημονικές οργανώσεις κλπ)Συνεχής αναζήτηση ιστοσελίδων και καταχώρηση του ΑΠΚΥ και των προγραμμάτων σε αυτές, όπου είναι δυνατό χωρίς οικονομικό κόστος  
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων και χώρων κοινωνικής δικτύωσης όπου είναι δυνατή η προβολή του ΑΠΚΥ και των προγραμμάτων του και αξιολόγηση του ενδεχομένου ενσωμάτωσής τους στην στοχευόμενη διαδικτυακή καμπάνια προώθησης
 • Συνεχής παρακολούθηση αναλυτικών στατιστικών (Google Analytics) ιστοσελίδας ΑΠΚΥ καθώς και συστήματος αιτήσεων εισδοχής για αναγνώριση ευκαιριών και απειλών που πιθανό να παρουσιάζονται και λήψη μέτρων (π.χ. σημεία εξόδου από σύστημα και ιστοσελίδα, μέσος χρόνος στο σύστημα, μέσος όρος σελίδων που βλέπει ο χρήστης κλπ)

Προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση απαραίτητων ενεργειών για συμμετοχή του Πανεπιστημίου στις εκπαιδευτικές εκθέσεις, ημερίδες, περιοδείες κλπ  για προώθηση των προγραμμάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

 • Συντονισμός ενεργειών συμμετοχής στις Εκπαιδευτικές εκθέσεις και καταρτισμός διαδικασιών που να κάνουν τη συμμετοχή πιο αξιόλογη, πιο οικονομική, προγραμματισμένη και χωρίς εκπλήξεις
 • Μελέτη προγραμματιζόμενων εκθέσεων και ενεργειών προβολής, αξιολόγηση και καταρτισμός πρότασης συνοδευόμενης από σχετική τεκμηρίωση και προϋπολογισμό για τις προτεινόμενες ενέργειες, εξασφάλιση έγκρισης, δέσμευση κονδυλίων
 • Διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας με συνεργαζόμενους φορείς, συμπλήρωση απαιτούμενων εντύπων, οργάνωση απαιτούμενων διαγωνισμών, συντονισμός με αρμόδιες Μονάδες για ετοιμασία σχετικού ενημερωτικού υλικού
 • Συντονισμός με συνεργάτες για ετοιμασία εκθετηρίων, διαφημιστικών υλικών, διαφημιστικών  δώρων, έλεγχος παραδοτέων κλπ
 • Καταρτισμός πλάνου στελέχωσης εκθετηρίων, εξασφάλιση απαιτούμενων εγκρίσεων, δεσμεύσεις κονδυλίων και διεκπεραίωση όλων των σχετικών απαιτούμενων διαδικασιών 
 • Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης παρουσίας στις εκθέσεις, ημερίδες  και ενέργειες προβολής, με απώτερο στόχο την επιλογή των πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών ενεργειών και τη συνεχή βελτίωση.

Μελέτη Ανταγωνισμού

 • Παρακολούθηση τιμολογιακής διδάκτρων, νέων προγραμμάτων, σημεία προβολής, καμπάνιες προβολής, δαπάνες προβολής κ.α

Ιστοσελίδα

Επικαιροποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας ΑΠΚΥ.