14
Παρ, Ιουν

ΤΟΙΚ61: Λογιστική

  • Κωδικός / Course Code: ΤΟΙΚ61
  • ECTS: 24
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 4 γραπτές εργασίες (7.5% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΤΟΙΚ50, ΤΟΙΚ51
  • Αναλυτική πληροφόρηση: TOIK61.gr.pdf
Η θεματική ενότητα της λογιστικής έχει στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές θεωρητικών και εφαρμοσμένων θεμάτων λογιστικής. Τα θεωρητικά θέματα λογιστικής αποτελούν η  εννοιολογική προσέγγιση της λειτουργίας και εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, η παρουσίαση του λογιστικού κυκλώματος, αλλά και ειδικών θεμάτων όπως είναι π.χ. η σύσταση μιας εταιρείας ή η διαδικασία διάθεσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Τα εφαρμοσμένα θέματα λογιστικής καλύπτουν εξειδικευμένα, πρακτικά πεδία,  όπως είναι η μίσθωση παγίων και τα κέρδη ανά μετοχή.

Στόχος της λογιστικής είναι να προσφέρει πληροφόρηση. Βασική πηγή πληροφόρησης αποτελούν οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη σύνοψη, το τελικό αποτέλεσμα της λογιστικής διαδικασίας. Τμήμα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας συνιστά η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση ειδικών επιστημονικών εργαλείων. Η ανάλυση στοχεύει  στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον ενός οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή λήψη αποφάσεων.