14
Παρ, Ιουν

ΤΟΙΚ60: Χρηματοοικονομική

 • Κωδικός / Course Code: ΤΟΙΚ60
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (7.5% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΤΟΙΚ50
 • Αναλυτική πληροφόρηση: TOIK60.gr.pdf

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να:

 • Παρουσιάσει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που εξετάζει η επιστήμη της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.  Σε αυτό το πλαίσιο η Θ.Ε. στοχεύει να αναδείξει ζητήματα όπως είναι η διαχείριση αποθεμάτων, απαιτήσεων, μετρητών και κεφαλαίου κίνησης.
 • Προσδιορίσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης μέσω της πρόβλεψης των βασικών οικονομικών της μεγεθών.
 • Εξηγήσει διάφορες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης της επιχείρησης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και η Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (factoring), η Διεθνής Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων  (forfeiting), οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capital), η Δικαιοχρησία ή Δικαιοπαροχή (franchising), αλλά και μερικά τραπεζικά προϊόντα όπως τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων (cd).
 • Συγκρίνει τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης με τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό και να υπογραμμίσει τα χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
 • Περιγράψει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους διάφορους τύπους χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
 • Παρουσιάσει τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου και να κάνει εκτιμήσεις για τη μέτρηση του κινδύνου.
 • Αναλύσει τις αγορές χρήματος & κεφαλαίου, και τους διάφορους τύπους αξιόγραφων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές τις αγορές.
 • Εξηγήσει τους τρόπους αποτίμησης αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος.
 • Εξηγήσει τους τρόπους αποτίμησης αξιόγραφων μεταβλητού εισοδήματος, όπως οι μετοχές.
 • Παρουσιάσει τη σύγχρονη θεωρία του χαρτοφυλακίου και να εξηγήσει την έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών και το άριστο χαρτοφυλάκιο.
 • Αναλύσει το υπόδειγμα του ενός δείκτη και τη γραμμή αγοράς αξιόγραφου.
 • Αξιολογήσει την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με διάφορους δείκτες (π.χ. Sharpe, Treynor, Jensen).
 • Δείξει πως γίνεται η διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο απελευθερωμένο περιβάλλον, όπου λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες.
 • Εξηγήσει τις διαφορετικές μορφές κινδύνων και να παρουσιάσει τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης τους.
 • Εξηγήσει τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων που δημιουργούνται από τα σύγχρονα παράγωγα προϊόντα.
 • Παρουσιάσει τα παράγωγα προϊόντα, τους τρόπους τιμολόγησης τους και τη χρήση τους για στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και για επενδυτικούς λόγους.


Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, της θεματικής ενότητας είναι να δημιουργήσει αποφοίτους που να διαθέτουν τις απαραίτητες σύγχρονες γνώσεις για τις τραπεζικές λειτουργίες και τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται.  Το ανωτέρω γνωστικό πεδίο προσφέρει γνώσεις σε ζητήματα εφαρμογής της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας και Διοίκησης.  Ακόμη, βοηθά το σπουδαστή (και τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του αύριο) στην ανάλυση και αξιοποίηση μεθοδολογίας για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων που αφορούν στις Επενδύσεις και στους τρόπους Χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.  Παραπέρα, το γνωστικό πεδίο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στον περιορισμό των συνυφασμένων κινδύνων.  Γενικά, ο απώτερος στόχος είναι η σφαιρική γνώση και η ολόπλευρη κατανόηση του συνολικού αντικειμένου των Χρηματοοικονομικών.