14
Παρ, Ιουν

ΤΟΙΚ51: Τραπεζική Διοίκηση

 • Κωδικός / Course Code: ΤΟΙΚ51
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (7.5% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: TOIK51.gr.pdf

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει το φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βασικές χρηματοοικονομικές τεχνικές σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και να εμβαθύνει στις μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικών ανάπτυξης των τραπεζών.

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την διαχρονική αξία του χρήματος και να προβαίνουν σε ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών μιας επιχείρησης (ρευστότητας, δραστηριότητας, μόχλευσης, οικονομικής κάλυψης, απόδοσης, αποτίμησης).
 • Υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης (ομολογιακού δανείου, προνομιούχων μετοχών, αδιανέμητων κερδών, νέων κοινών μετοχών).
 • Εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
 • Γνωρίζουν την έννοια του προϋπολογισμού επενδύσεων κεφαλαίου και τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού του.
 • Κατανοούν και να ερμηνεύουν τις έννοιες της ανάλυσης ευαισθησίας, σεναρίου, προσομοίωσης και ανάλυσης νεκρού σημείου.
 • Γνωρίζουν, να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις έννοιες της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης, διαθεσίμων, χρεογράφων, απαιτήσεων και αποθεμάτων.
 • Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Κατανοούν την  έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς και τις αλλαγές και εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης και στο εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τη ΔΑΠ.
 • Ερμηνεύουν την μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών.
 • Περιγράφουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην διοίκηση ανθρώπινων πόρων και την στρατηγική διοίκηση ανθρώπινων πόρων (Harvard, Storey, Miles και Snow, Walton, Porter, BrewsterandLarsen, Ulrich).
 • Προγραμματίζουν την διαδικασία του ανθρωπίνου προσωπικού.
 • Περιγράφουν την διαδικασία προσέλκυσης εργαζομένων και να  μπορούν να προσδιορίζουν το Προφίλ του Ιδανικού Ατόμου για πλήρωση μιας θέσης εργασίας μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών.
 • Αξιολογούν τα διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
 • Γνωρίζουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού  καθώς και τις μεθόδους αποτελεσματικής αξιολόγησης εργαζομένων στην πράξη.
 • Περιγράφουν τα συστήματα αμοιβών εργαζομένων και στελεχών καθώς και την διοίκηση αλλαγών (οργανωσιακή αλλαγή, ανάπτυξη, κουλτούρας) αλλά και την δυνατότητα συνεχούς επαναπροσδιορισμού της επιχείρησης.
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τα πληροφορικά συστήματα ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Αναλύουν τα σύγχρονα συστήματα πληρωμών στις τράπεζες, διακανονισμού και εκκαθάρισης.
 • Ερμηνεύουν το περιεχόμενο της έννοιας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο των τραπεζών καθώς και του συστήματος εγγύησης καταθέσεων.
 • Γνωρίζουν την αγορά συναλλάγματος αλλά και τους κινδύνους αυτής.
 • Περιγράφουν το νέο εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών αλλά και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ευρύτερα.
 • Περιγράφουν την δομή του τραπεζικού συστήματος και τις διάφορες τραπεζικές εργασίες.
 • Αναλύουν τα διάφορα υποδείγματα μέτρησης του κινδύνου και της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.