14
Παρ, Ιουν

ΤΟΙΚ50: Τραπεζικό Περιβάλλον

  • Κωδικός / Course Code: ΤΟΙΚ50
  • ECTS: 24
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    4 γραπτές εργασίες (7.5% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: TOIK50.gr.pdf

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ μέρους των τραπεζών, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο στόχος της ΤΟΙΚ50 είναι να συμβάλλει στην αποφοίτηση στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τις τραπεζικές λειτουργίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση αναλύονται τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Τραπεζικής Θεωρίας. Καταρχάς περιγράφεται και επεξηγείται το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μελετάται η εξέλιξή του πριν την απελευθέρωση του κλάδου έως σήμερα. Ακολούθως, εξηγείται η διαχρονική αξία του χρήματος και ο ρόλος των επιτοκίων στην οικονομία αναλύοντας τις λειτουργίες, ιδιότητες και τη χρησιμότητα του χρήματος και του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαμεσολαβητή μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων. Στη συνέχεια επεξηγείται η προσφορά και η ζήτηση του χρήματος και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας και των Εμπορικών Τραπεζών στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής ενώ περιγράφονται και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν ως μηχανισμοί αποταμίευσης και δανεισμού. Περιγράφονται οι σύγχρονες τάσεις και εξηγούνται τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα δίνοντας έμφαση στα ομόλογα και στα παράγωγα ενώ αναλύεται διαχρονικά και σε βάθος το εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών δίνοντας έμφαση στους κανόνες της Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τέλος εξετάζεται ο τρόπος που λειτουργεί η διεθνής τραπεζική και οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΝΤ. Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, κτλ) αναλύοντας την εξέλιξή του και παρουσιάζοντας τα αίτια που την προκάλεσαν ενώ εξετάζεται και η διαφοροποίηση μεταξύ γενικής και διαχωρισμένης τραπεζικής και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την εξάλειψη του διαχωρισμού συμβάλλοντας σε μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις.