Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ
Website Headers SDM
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Προσωπικό

  • Επικοινωνία

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέση εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

  • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
  • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
  • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων). 

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναμένεται η έγκριση του ΔΙΠΑΕ για τη λειτουργία του νέου Προγράμματος για το οποίο θα απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 θεματικές ενότητες ή 4 θεματικές ενότητες και διατριβή μάστερ).

Τα μαθήματα θα διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  θα μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Σε περίπτωση έγκρισης από τον ΔΙΠΑΕ, το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Παρουσίαση του Προγράμματος "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και του "Adult Education for Social Change" (2020)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι προσφερόμενες Θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 511

Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης  

15

ΣΔΜ 512

Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

15


Θεματικές Ενότητες Β΄ Εξαμήνου (Εαρινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 521

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης  

15

ΣΔΜ 522

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

15


Κατά το τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 60 ECTS παίρνοντας είτε τις τέσσερις (4) προσφερόμενες Θ.Ε. (2 υποχρεωτικές - SDM 612 & SDM 611, - και 2 επιλογής - SDM 621 & SDM 622), είτε τις δύο (2) υποχρεωτικές (SDM 612 & SDM 611) και τις SDM 701(Διατριβή Μάστερ Ι) και SDM 701(Διατριβή Μάστερ ΙΙ).

 
Θεματικές Ενότητες Γ΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 612
(υποχρεωτική)  

Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

15

ΣΔΜ 621
(επιλογής)

Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

15

ΣΔΜ 701A
(επιλογής)

 Διατριβή Μάστερ Ι

15


 Θεματικές Ενότητες Δ΄ Εξαμήνου (Εαρινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 611
(υποχρεωτική)  

Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών

15

ΣΔΜ 622
(επιλογής)

Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση

15

ΣΔΜ 701Β
(επιλογής)

Διατριβή Μάστερ ΙΙ

15

 Για να μπορούν οι φοιτητές να εγγραφούν και στις δύο Θεματικές Ενότητες (SDM701A και SDM701B) σε ένα εξάμηνο (30ECTS) θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις άλλες Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών.

 

Μέλη ΔΕΠ

Γραβάνη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.gravani@ouc.ac.cy, 0035722411974

 

Μέλη ΣΕΠ

Αναστασοπούλου Σουλτάνα, soultana.anastasopoulou@ouc.ac.cy  

Ζαρίφης Γεώργιοςgiorgos.zarifis@ouc.ac.cy  

Παπαϊωάννου Ελένη, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, eleni.papaioannou2@ouc.ac.cy

Χατζόπουλος Παύλος, pavlos.hatzopoulos@ouc.ac.cy  

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743