25
Σαβ, Μάι
Website Headers SDM
loading...
Παλαιά Δομή Προγράμματος (προσφερόταν μέχρι το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέση εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

  • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
  • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
  • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναμένεται η έγκριση του ΔΙΠΑΕ για τη λειτουργία του νέου Προγράμματος για το οποίο θα απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 θεματικές ενότητες ή 4 θεματικές ενότητες και διατριβή μάστερ).

Τα μαθήματα θα διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  θα μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Σε περίπτωση έγκρισης από τον ΔΙΠΑΕ, το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, με τη δομή των 120 ects, δεν δέχεται πλέον αιτήσεις.

Πληροφορίες για το αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα των 90 ects, που εγκρίθηκε από τον ΔΙΠΑΕ, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2022.

 

 Παρουσίαση του Προγράμματος "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και του "Adult Education for Social Change" (2020)

 

Οι προσφερόμενες Θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 511

Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης  

15

ΣΔΜ 512

Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

15


Θεματικές Ενότητες Β΄ Εξαμήνου (Εαρινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 521

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης  

15

ΣΔΜ 522

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

15


Κατά το τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 60 ECTS παίρνοντας είτε τις τέσσερις (4) προσφερόμενες Θ.Ε. (2 υποχρεωτικές - ΣΔΜ 612 & ΣΔΜ 611, - και 2 επιλογής - ΣΔΜ 621 & ΣΔΜ 622), είτε τις δύο (2) υποχρεωτικές (ΣΔΜ 612 & ΣΔΜ 611) και τις ΣΔΜ 701(Διατριβή Μάστερ Ι) και ΣΔΜ 701(Διατριβή Μάστερ ΙΙ).

 
Θεματικές Ενότητες Γ΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 612
(υποχρεωτική)  

Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

15

ΣΔΜ 621
(επιλογής)

Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

15

ΣΔΜ 701A
(επιλογής)

 Διατριβή Μάστερ Ι

15


 Θεματικές Ενότητες Δ΄ Εξαμήνου (Εαρινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε.

Τίτλος

ECTS

ΣΔΜ 611
(υποχρεωτική)  

Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών

15

ΣΔΜ 622
(επιλογής)

Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση

15

ΣΔΜ 701Β
(επιλογής)

Διατριβή Μάστερ ΙΙ

15

 Για να μπορούν οι φοιτητές να εγγραφούν και στις δύο Θεματικές Ενότητες (ΣΔΜ701A και ΣΔΜ701B) σε ένα εξάμηνο (30ECTS) θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις άλλες Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Γραβάνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411974

Δεληγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411984

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 4 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ανδρέας Κόλλιας (Andreas Kollias)
ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αχιλλέας Παπαδημητρίου (Axilleas Papadimitriou)
ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΣΔΜ522: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΣΔΜ622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παύλος Χατζόπουλος (Pavlos Hatzopoulos)
ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών, ΣΔΜΙΙ521: Σχεδιασμός, Οργάνωση & Αξιολόγηση Προγρ/των Συν. Εκπ., Διά Βίου Μάθησης & Επαγγ. Εκπ. & Κατάρτισης
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σουλτάνα Αναστασοπούλου (Soultana Anastasopoulou)
ΣΔΜ621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΣΔΜΙΙ513: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411915