25
Σαβ, Μάι

ΠΠΑ512: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση

 • Κωδικός / Course Code: ΠΠΑ512
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια), Εβδομαδιαίες Διαδραστικές Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: PPA512.gr_11.2023.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΠΠΑ512, «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση», αναφέρεται στην οργάνωση του πολιτισμού και των θεσμών σχεδιασμού και άσκησης πολιτιστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στην Κύπρο και την Ελλάδα. Αποτελείται από δύο μέρη - γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ομάδες εβδομάδων:

Το πρώτο από τα δύο της μέρη συνθέτει το βασικό πλαίσιο για τη συζήτηση περισσότερο εφαρμοσμένων εννοιών και πρακτικών που αφορούν στην πολιτιστική διαχείριση.

Αναπτύσσονται η έννοια και το περιεχόμενο του όρου ‘πολιτιστική πολιτική’, η ιστορία του πεδίου, καθώς και βασικές αρχές και κυρίαρχα μοντέλα. Γίνονται αναφορές στο διεθνές γίγνεσθαι, αλλά έμφαση δίνεται στο εθνικό επίπεδο της Κύπρου και της Ελλάδας. Εξετάζεται ο ρόλος επιμέρους τομέων στην άσκηση πολιτιστικής πολιτικής, όπως είναι οι διεθνείς φορείς, τα εθνικά μουσεία, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, τα φεστιβάλ και τα προγράμματα αστικής ανάπλασης, καθώς και συγκεκριμένων θεσμών πολιτιστικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ο Κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων κ.ά.

Το δεύτερο μέρος της Θ.Ε. αναφέρεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντίληψη και τη συγκριτική ανάλυση πολιτιστικών πολιτικών και στρατηγικών. Καλύπτει σε βάθος το πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει στρατηγικές διαχείρισης σε κράτη και οργανισμούς, τη χρηματοδότηση και την αξιολόγησή τους. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητριών/-ητών με ειδικά θέματα της Πολιτιστικής Πολιτικής και της Πολιτιστικής Διαχείρισης, τα οποία συνδέονται με την πολιτιστική επικαιρότητα της Κύπρου και της Ελλάδας σε θέματα σύγχρονου και αρχαίου πολιτισμού, πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, ή και στρατηγικών διεθνών οργανισμών.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει συγκεκριμένα:

 • Στο περιεχόμενο της έννοιας της Πολιτιστικής Πολιτικής και των επιμέρους αρχών και μοντέλων της
 • Στα χαρακτηριστικά της ελληνικής και κυπριακής πολιτιστικής πολιτικής
 • Στις αρχές και τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής πολιτικής της Ε.Ε., και των διεθνών οργανισμών
 • Σε συγκρίσεις στα μοντέλα πολιτιστικής πολιτικής που εφαρμόζουν διαφορετικές χώρες
 • Στις διαφορές μεταξύ των μορφών πολιτιστικής διαχείρισης, όπως αυτές διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο
 • Στις αρχές που διέπουν τη δομή, την οργάνωση και την παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και το αστικό περιβάλλον
 • Στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες Ελλάδας και Κύπρου
 • Στο περιεχόμενο της έννοιας της Πολιτιστικής Διαχείρισης και του επαγγέλματος του πολιτιστικού διαχειριστή
 • Στις ομοιότητες και τις διαφορές του επαγγέλματος του πολιτιστικού διαχειριστή στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα.