23
Σαβ, Σεπ
 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  .

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΓΛ511: Η Δομή της Γλώσσας ΕΓΛ512: Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας ΕΓΛ521: Μεθοδολογία Έρευνας της Γλώσσας και του Κειμένου

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών πλήρους φοίτησης (ή όταν ολοκληρωθούν όλα τα μαθήματα πρώτου έτους στην περίπτωση μερικής φοίτησης), οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν τη διατριβή τους. Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους για το θέμα της διατριβής/έργου τους μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων κορμού και για τις δύο κατευθύνσεις. Η πρόταση θέματος διατριβής πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος που συμφωνεί να επιβλέψει τη διατριβή. Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν από τα θέματα διατριβής που προτείνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος. Η διατριβή αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα στα γνωστικά  αντικείμενα  του  προγράμματος  σε  θεωρητικό  επίπεδο  ή  να  σχεδιάσει  και  να αξιολογήσει   εμπειρικές   εφαρμογές   (διδακτικές   προτάσεις,   διδακτικά   υλικά   κ.λπ.). Οι διατριβές ολοκληρώνονται σε διάστημα δύο έως τριών εξαμήνων και αξιολογούνται από μια επιτροπή τριών μελών του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την οικεία Σχολή (εν προκειμένω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) και αποτελείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα της διατριβής και δυο μέλη. Και τα τρία μέλη, ειδικά, όμως, ο/η επιβλέπων/ουσα, έχουν ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε συναφή με το προτεινόμενο θέμα ερευνητικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκεια της παρουσίασης της μεταπτυχιακής διατριβής ο φοιτητής/η φοιτήτρια παρουσιάζει την έρευνά του/της και τα πορίσματα και δέχεται ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο φοιτητής/η φοιτήτρια αποχωρεί και η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει ώστε να αξιολογήσουν τη διατριβή. Η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή/της φοιτήτριας.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ614
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ614-Λογοτεχνικοί Γραμματισμοί είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση τη στοχοθεσία του μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται από τα ΑΠΣ, τις σύχρονες τάσεις στη διδακτική της λογοτεχνίας (κριτικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, πολυτροπικά κείμενα, ΤΠΕ και Λογοτεχνία) τη συμβολή της λογοτεχνικής θεωρίας στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (προοπτικές και περιορισμοί που προκύπτουν από τη μελέτη του λογοτεχνικού κειμένου κάτω από το πρίσμα συγκεκριμένων θεωρητικών προσεγγίσεων).

Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται:

 • Βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού φαινομένου.
 • Η σχέση του λογοτεχνικού με τον εκπαιδευτικό θεσμό.
 • Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
 • Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών
 • Κριτικός γραμματισμός και λογοτεχνία.
 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ613
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ613-Η Λογοτεχνία εντός και εκτός του Κανόνα είναι αρχικά η διερεύνηση της έννοιας του λογοτεχνικού κανόνα και των μηχανισμών μέσα από τους οποίους διαμορφώνεται και, στη συνέχεια, η συζήτηση της έννοιας της «εξωκανονικότητας», δηλαδή η αντίληψη της παρέκκλισης ή ακόμα της ανατροπής του κανόνα. Οι έννοιες «κανονικότητα» και

«εξωκανονικότητα» ιστορικοποιούνται στο πλαίσιο του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού. Ερευνώνται μείζονα παραδείγματα λογοτεχνικών κανόνων, όπως ο εθνικός και ο σχολικός, και τα οχήματα έκφρασής τους: ιστορίες της λογοτεχνίας, ανθολογίες και σχολικά εγχειρίδια. Συζητιούνται οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες και ανάγκες που διαμόρφωσαν τον κανόνα της ελληνικής λογοτεχνίας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, καθώς και ο ρόλος της κριτικής και των κριτικών. Εξετάζονται, επίσης, οι έννοιες του μείζονος και ελάσσονος συγγραφέα και τα κριτήρια   που   τις   διαμορφώνουν.   Στη   συνέχεια   η   συζήτηση   στρέφεται   στην   έννοια της «εξωκανονικότητας»:  τι  θέση  έχουν  τα  λογοτεχνικά  παραδείγματα  εκτός  του  κανόνα  στην αναγνωστική μας αντίληψη; Με ποιον τρόπο θεωρητικοποιούνται; Πώς προωθούνται στη λογοτεχνική αγορά;

Θα εστιάσουμε στις εξής ομάδες παραδειγμάτων, που καλύπτουν διαφορετικές θεωρητικές περιοχές της εξωκανονικότητας:

 • Παραλογοτεχνία (με έμφαση στην αστυνομική, αισθηματική και ληστρική λογοτεχνία)
 • Την κυπριακή λογοτεχνία και τη θέση που κατέχει στον κανόνα της ελληνόφωνης λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η έννοια της μετααποικιοκρατικής και της κρυπτοαποικιακής λογοτεχνίας, σύμφωνα με τον όρο που καθιέρωσε ο Michael Herzfeld
 • Τη γυναικεία λογοτεχνία, στο πλαίσιο της φεμινιστικής λογοτεχνικής θεωρίας
 • Ποιητές queer μέσα από την προοπτική των επιστημών φύλου
 • Λογοτεχνία και εικόνα (διασκευές λογοτεχνικών κειμένων σε κόμιξ, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα επενδυμένα με φωτογραφίες). Τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας θα εξεταστούν στο πλαίσιο θεωριών οπτικοποίησης της λογοτεχνίας και της σχέσης του μοντερνισμού με τον οπτικό πολιτισμό
 • Λογοτεχνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ612-Γραμματισμοί και Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος είναι να προσφέρει ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο στη διδακτική της Νέας Ελληνικής επιδιώκωντας, παράλληλα, τη σύζευξη θεωρίας και διδακτική πράξης. Καταρχήν, θα συζητηθεί η ιστορία της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και η μετάβαση από μια γραμματοκεντρική προσέγγιση της γλωσσοδιδακτικής σε κειμενοκεντρικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Βασικά σημεία εστίασης θα αποτελέσουν τα σημεία απόκλισης μεταξύ ρυθμιστικών και περιγραφικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της γλώσσας, η έννοια του γλωσσικού λάθους και πώς αυτή η εννοιοδότηση αντανακλάται στη γλωσσοδιδακτική, αλλά και μια κριτική ανασκόπηση της επικοινωνιακής προσέγγισης σε αντιπαραβολή με δομολειτουργικές και κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις.

Ακολούθως, θα συζητηθούν διεξοδικά οι διαφορετικές προσεγγίσεις που συνθέτουν τη σύγχρονη προσέγγιση στη γλωσσοδιδακτική. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν η θεωρία των κειμενικών ειδών και οι βασικές αρχές της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, ενώ θα συζητηθεί διεξοδικά η παιδαγωγική του κριτικού (εγ)γραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας, γεωγραφικής και κοινωνικής, στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Μέσα από το πρίσμα των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων θα επιχειρηθεί η κριτική επισκόπηση, αφενός, των αναλυτικών προγραμμάτων και, αφετέρου, των διδακτικών εγχειριδίων. Τέλος, οι φοιτήτριες θα εξασκηθούν στο σχεδιασμό γλωσσικών μαθημάτων αντλώντας από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλωσσοδιδακτική.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ611-Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας είναι να προαγάγει την κριτική κατανόηση πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων διδακτικής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας τόσο από το πρωτότυπο όσο και από μετάφραση, να διαμορφώσει και να αξιολογήσει σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και να εξετάσει κριτικά την εργαλειοποίηση της μετάφρασης ως παιδαγωγικού εργαλείου.

΄Εμφαση δίνεται στις παρακάτω έννοιες: επισκόπηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και την εκμάθηση των κλασικών γλωσσών, με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική, θεωρίες   ανάλυσης   και   αξιολόγησης   αναλυτικού   προγράμματος   σπουδών   και   σχολικών εγχειριδίων, η εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής σε Ελλάδα και Κύπρο, θεωρίες σύνταξης διδακτικού σεναρίου με εφαρμογές στη σύγχρονη διδακτική πρακτική, ανάλυση διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, επισκόπηση βασικών τάσεων της σύγχρονης μεταφραστικής επιστήμης και ζητήματα ενδο- και δια-γλωσσικής μετάφρασης, ειδική διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από τη μετάφραση και το πρωτότυπο, η συμβολή σύγχρονων αναγνωστικών θεωριών στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές εφαρμογές.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  .

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΓΛ511: Η Δομή της Γλώσσας ΕΓΛ512: Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών πλήρους φοίτησης (ή όταν ολοκληρωθούν όλα τα μαθήματα πρώτου έτους στην περίπτωση μερικής φοίτησης), οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν τη διατριβή τους. Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους για το θέμα της διατριβής/έργου τους μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων κορμού και για τις δύο κατευθύνσεις. Η πρόταση θέματος διατριβής πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος που συμφωνεί να επιβλέψει τη διατριβή. Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν από τα θέματα διατριβής που προτείνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος. Η διατριβή αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα στα γνωστικά  αντικείμενα  του  προγράμματος  σε  θεωρητικό  επίπεδο  ή  να  σχεδιάσει  και  να αξιολογήσει   εμπειρικές   εφαρμογές   (διδακτικές   προτάσεις,   διδακτικά   υλικά   κ.λπ.). Οι διατριβές ολοκληρώνονται σε διάστημα δύο έως τριών εξαμήνων και αξιολογούνται από μια επιτροπή τριών μελών του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την οικεία Σχολή (εν προκειμένω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) και αποτελείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα της διατριβής και δυο μέλη. Και τα τρία μέλη, ειδικά, όμως, ο/η επιβλέπων/ουσα, έχουν ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε συναφή με το προτεινόμενο θέμα ερευνητικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκεια της παρουσίασης της μεταπτυχιακής διατριβής ο φοιτητής/η φοιτήτρια παρουσιάζει την έρευνά του/της και τα πορίσματα και δέχεται ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο φοιτητής/η φοιτήτρια αποχωρεί και η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει ώστε να αξιολογήσουν τη διατριβή. Η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή/της φοιτήτριας.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ523
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ523-Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί είναι η εισαγωγή στην ειδολογική μελέτη της λογοτεχνίας, μέσω της παρακολούθησης των μετασχηματισμών του είδους του μυθιστορήματος στην ελληνική γραμματεία, από την αρχαιότητα (π.χ. Λευκίππη και Κλειτοφών) μέσω της βυζαντινής λόγιας λογοτεχνίας (π.χ. Υσμίνη και Υσμινίας), της όψιμης μεσαιωνικής μυθιστορίας (π.χ. Λίβιστρος και Ροδάμνη), της κρητικής αναγεννησιακής ποίησης (Ερωτόκριτος), ως τα διάφορα μυθιστορηματικά είδη του 19ου αιώνα (Λέανδρος, Πολυπαθής, Πάπισσα  Ιωάννα).   Ιδιαίτερη   έμφαση   δίνεται   σε   ζητήματα   θεματικής,   πλοκής, κειμενικής γραμματικής, επαναλαμβανόμενων μοτίβων και της ανασημασιοδότησής τους σε διάφορες ιστορικές περιόδους και μέσω πολλαπλών προσλήψεων, επανεγγραφών και μετασχηματισμών των ειδολογικών συμβάσεων στη διάρκεια της ιστορικής πορείας ενός φαινομενικά ενιαίου και σταθερού λογοτεχνικού είδους.

Επιπλέον, η ανάλυση γίνεται σε συγκριτολογικό πλαίσιο, με συνεξέταση κάθε φορά σύγχρονων κειμένων της δυτικής λογοτεχνίας. Αντλούμε από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων (πολιτισμικές σπουδές, μεταμαρξιστική κριτική, φεμινισμός, ψυχανάλυση, διεπιστημονική έρευνα, οικοκριτική) προκειμένου να διαβάσουμε σημαντικές όψεις τόσο της ελληνόφωνης όσο και της δυτικής μυθιστορηματικής παράδοσης. Παράλληλα με την ιστορία του μυθιστορήματος, η ενότητα στοχεύει σε μία ιστορία του έρωτα, που είναι το βασικό θέμα των κειμένων αυτών, και που εξελίσσεται επίσης μέσα στους αιώνες.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ522
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ522-Κείμενο και Συγκείμενο είναι να προσφέρει μια διεξοδική εποπτεία των βασικών πτυχών της διεπίδρασης της γλώσσας με τα συγκείμενά της. Συστηματοποιούνται και εμπλουτίζονται οι προϋπάρχουσες βασικές γνώσεις πραγματολογίας, κειμενογλωσσολογίας και κοινωνιογλωσσολογίας με στόχο την επιστημονική μελέτη της μορφής και της λειτουργίας της γλώσσας στα κοινωνικοπολιτισμικά της συγκείμενα. Εξετάζονται βασικές θεωρητικές έννοιες της Πραγματολογίας (συγκείμενο, υπονόηση, συνομιλιακά αξιώματα, σύγκριση της προσέγγισης του Grice με τη Θεωρία της Συνάφειας, γλωσσικές πράξεις, σύγκριση των προσεγγίσεων Austin και Searle).

Παρέχεται μια βασική εποπτεία της Κειμενογλωσσολογίας (αρχές κειμενικότητας, συνοχή και συνεκτικότητα, κειμενικά είδη, κειμενικοί τύποι, κειμενική ισχύς, πεδίο, τόνος και τρόπος) και μια εισαγωγή στην Ανάλυση Λόγου. Τέλος, εξετάζονται βασικές περιοχές της Κοινωνιογλωσσολογίας (γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα, κοινωνικές παράμετροι που επηρεάζουν την  ποικιλότητα, διγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία και γλωσσική επαφή, εναλλαγή και μείξη κωδίκων, διαγλωσσικότητα, γλώσσα και ταυτότητες, γλωσσικά ρεπερτόρια, επιτέλεση, υπερποικιλότητα) και βάσεις δεδομένων για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών κειμένων.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ521
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ521-Μεθοδολογία Έρευνας της Γλώσσας και του Κειμένου είναι να προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες να ενεργούν ως ανεξάρτητοι/ες ερευνητές/τριες στο πεδίο της γλωσσολογικής και φιλολογικής έρευνας της γλώσσας και των κειμένων. Συγκεκριμένα, η Θ.Ε. αποσκοπεί, μέσα από την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους, να τους/τις εκπαιδεύσει να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ένα ερευνητικό έργο (να ορίζουν το θέμα, να διατυπώνουν κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, να συντάσσουν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, να επιλέγουν την κατάλληλη για την έρευνά  τους  μεθοδολογία,  να  συλλέγουν  και  να  αναλύουν  τα  αποτελέσματά  τους  και  να συγγράφουν επιστημονικές αναφορές της έρευνάς τους).

Επιπλέον, η Θ.Ε. βοηθά τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα και να αποφεύγουν τη λογοκλοπή. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με το θεωρητικό υπόβαθρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών και τον τρόπο που αυτές διαφοροποίησαν την έρευνα και τη μελέτη τους. Τέλος, στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ψηφιακά εργαλεία και βάσεις δεδομένων για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών κειμένων.

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ512
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας, ΕΓΛ512-Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας, είναι να εξετάσει μερικές από τις πιο σημαντικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πολιτισμικής θεωρίας και της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από θεωρητικά παραδείγματα, όπως: νέα κριτική, δομισμός, αποδόμηση, μεταδομισμός, ψυχανάλυση, σπουδές φύλου και σεξουαλικότητας, μαρξισμός και μεταμαρξισμός, νέος ιστορισμός, πολιτισμικός υλισμός, μετααποικιακή θεωρία.

Θα επιχειρήσουμε:

 1. την κριτική ανάγνωση θεωρητικών κειμένων που αντιπροσωπεύουν κάθε ένα από τα παραπάνω παραδείγματα,
 2. να κατανοήσουμε την εμφάνιση κάθε νέας θεωρίας ως απάντηση στα όρια των προηγούμενων (π.χ., από τις προσανατολισμένες στο κείμενο προσεγγίσεις σε ευρύτερα θέματα (εξουσία, φύλο, σεξουαλικότητα, φυλή, ιμπεριαλισμός κ.λπ.),
 3. να εντοπίσουμε μια σειρά διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων θεωριών (π.χ. συνδέσεις μεταξύ του μεταδομισμού, της ψυχανάλυσης και του μαρξισμού, της μετααποικιακής θεωρίας, του μεταδομισμού και των σπουδών φύλου/γένους),
 4. να τοποθετήσουμε κάθε θεωρητικό παράδειγμα στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναδύθηκε.

Κάθε ενότητα συνδυάζει το θεωρητικό υλικό με μια ποικιλία λογοτεχνικών κειμένων αλλά και πολιτισμικών προϊόντων (ποίηση, παραμύθι, διήγημα, δοκίμιο, μυθιστόρημα, φιλοσοφία, ζωγραφική, φιλμ), που θα μας επιτρέψουν να δούμε τη θεωρία εφαρμοσμένη και να συζητήσουμε την ερμηνευτική ισχύ ή / και τα όρια της θεωρίας όταν πρόκειται για τη λογοτεχνία και την τέχνη. Η ενότητα κλείνει με μία συζήτηση σχετικά με τη θέση και τη σημασία της θεωρίας σήμερα. Σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις, ζούμε σε μια «μετα-θεωρητική» εποχή, σύμφωνα με άλλες αναπτύσσονται νέες θεωρίες ικανές να ανταποκριθούν σε πιεστικά πολιτικά σύγχρονα ζητήματα (βιοπολιτική, μελέτη των συναισθημάτων, οικοκριτική, ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, κ.α.). Πρόκειται για το «τέλος» της θεωρίας, ή μήπως για την πιο κρίσιμη στιγμή αξιοποίησης του κληροδοτήματος του θεωρητικού στοχασμού;

 • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ511
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 εργασίες (30%), δραστηριότητες (10%), τελικές εξετάσεις (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 550 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΓΛ511-Η Δομή της Γλώσσας είναι να προσφέρει μια διεξοδική εποπτεία των βασικών πτυχών της γλωσσολογικής θεωρίας και των εφαρμογών της στη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας. Συστηματοποιούνται και εμπλουτίζονται οι προϋπάρχουσες βασικές γνώσεις φωνητικής και φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης και σημασιολογίας, με στόχο την επιστημονική μελέτη της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας· εφαρμόζονται τόσο γνώσεις περιεχομένου όσο και μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία της γλωσσολογίας στην ανάλυση της Ελληνικής, με σκοπό την κατανόηση της δομής της και της διαχρονικής της εξέλιξης.

A. Ήχος και μορφή

Φωνητική και φωνολογία της Ελληνικής (διάκριση φθόγγων-φωνημάτων, συλλαβική δομή, τονισμός-προσωδία, φωνολογικοί κανόνες, επισκόπηση φωνολογικών θεωριών). Μορφολογία: 

μόρφημα και αλλόμορφα, μορφολογικές διαδικασίες (κλίση, παραγωγή, σύνθεση), διεπίδραση μορφολογίας και σύνταξης / σημασιολογίας, επισκόπηση μορφολογικών θεωριών). Γλωσσική αλλαγή: διαχρονικές διεργασίες, φωνολογική και μορφολογική ισοπέδωση, μορφολογική απλοποίηση, αναλογικοί σχηματισμοί, δημιουργία νέων μορφολογικών τύπων, γραμματικοποίηση.

B. Δομή και νόημα

Σύνταξη: επισκόπηση συντακτικών θεωριών, φραστική δομή, θεματικοί ρόλοι, σειρά όρων, σύνταξη και πληροφοριακή δομή, γλωσσική κατάκτηση. Σημασιολογία: λεξική σημασιολογία, γνωσιακή σημασιολογία, στοιχεία τυπικής σημασιολογίας. Σημασιολογικά φαινόμενα: χρόνος, ποιον ενεργείας/όψη, φωνή, επιστημική και δεοντική τροπικότητα.

Με το τέλος της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές/τριες θα έχουν αναπτύξει σε βάθος γνώση και κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στη Θεωρητική Γλωσσολογία και θα μπορούν να εφαρμόζουν τη γνώση αυτή στην ανάλυση φαινομένων της Ελληνικής.