30
Πεμ, Νοε

Νέο ερευνητικό έργο με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη γεωργία: «Translating new Approaches and Knowledge into EnvirOnmentally Friendly Farming»

Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 17-20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως και σημαντική αιτία για την απώλεια βιοποικιλότητας και υποβάθμιση πολύτιμων ενδιαιτημάτων. Ωστόσο, οι γεωργοί είναι οι πραγματικοί διαχειριστές της υπαίθρου και έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων για τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy - BDS) 2030 και για την Ευρωπαϊκή Μακροχρόνια Στρατηγική για το Κλίμα 2050. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»), εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για την υλοποίηση του έργου «Translating new Approaches and Knowledge into EnvirOnmentally Friendly Farming» (ακρωνύμιο TAKE OFF), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις γεωργικές δραστηριότητες.

Βασικοί στόχοι του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του University of Milanο-Bicocca και μίας νέας start-up κυπριακής επιχείρησης «Sustainability Metrics», είναι: α) η παροχή διαδικτυακής επιμόρφωσης σε θέματα φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας (π.χ. ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή) με στόχο την κατάρτιση αγροτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, β) η ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου για την προώθηση πρακτικών βιώσιμης γεωργίας, γ) η αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων-στόχων με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην επίτευξη των οριζόντιων προτεραιοτήτων του προγράμματος Erasmus+ όπως είναι ο μετριασμός των κλιματικών αλλαγών, η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 60.000 Ευρώ για 12 μήνες από τη δράση KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and training του προγράμματος Erasmus+.