22
Σαβ, Ιουν

Το ΑΠΚΥ συμμετέχει σε νέο εξωτερικό ερευνητικό έργο με αντικείμενο την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη (citizenship education)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει σε νέα ερευνητική κοινοπραξία, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση 340.000 Ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Erasmus+ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Contested Narratives and Controversial Issues in Citizenship Education» (ακρωνύμιο: ConCitizen). Το έργο έχει ως κύριο σκοπό α) την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθόδων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων και ευαίσθητων ζητημάτων και επίμαχων αφηγήσεων που σχετίζονται ιδιαίτερα με ενδο-εθνικές ή ενδο-κοινωνικές συγκρούσεις και ταυτόχρονα β) την προαγωγή θεμελιωδών αξιών όπως η ενσωμάτωση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρόκειται για διδακτικές προσεγγίσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Πολίτη (‘Citizenship Education’), η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην καλλιέργεια αξιών προκειμένου οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, ενεργοί και υπεύθυνοι ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το έργο θα υλοποιήσουν τέσσερα Πανεπιστήμια και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), τα δύο από χώρες χωρίς ιστορικό συγκρούσεων (Δανία και Νορβηγία) και τα τρία σε χώρες ευάλωτες ή πληττόμενες από συγκρούσεις (Κύπρος, Λίβανος, Βόρεια Ιρλανδία).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο ConCitizen, με τριετή διάρκεια, στοχεύει στην επιμόρφωση τόσο φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού πανεπιστημίων, όσο και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών εργαλείων και πολυμεσικού υλικού και κατ’ επέκταση δημιουργεί και συνέργειες ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει και στον ευρωπαϊκό στόχο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Επιστημονικός υπεύθυνος για την ερευνητική ομάδα του ΑΠΚΥ είναι ο Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής». Συντονιστής του έργου είναι το University College Copenhagen (Københavns Professionshøjskole, Δανία) και οι λοιποί εταίροι είναι το Oslo Metropolitan University (Νορβηγία), το Queen’s University of Belfast (Β. Ιρλανδία) και η ΜΚΟ Adyan Foundation (Λίβανος).