15
Σαβ, Ιουν

Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα εκλέχθηκε η Χρύσθια Παπακλεοβούλου

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εκπροσωπείται στην 7η Παράλληλη Βουλή για την Επιχειρηματικότητα προσφέροντας εμπειρογνωμοσύνη προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό του ρόλο ως δημόσιο ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, η Δρ. Χρύσθια Παπακλεοβούλου, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προπτυχιακού προγράμματος «Αστυνομικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ, αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα ύστερα από την πρόσφατη εκλογή της. Στόχος της Δρος Παπακλεοβούλου, τα ερευνητικά πεδία της οποίας επικεντρώνονται στο δίκαιο των εταιρειών, το δίκαιο των εμπιστευμάτων και τη διεθνή εμπορική διαιτησία, είναι να συμβάλει υπό τη νέα ιδιότητά της σε συστημικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και σε θέματα αρχών, αξιών και γενικά της χρηστής διοίκησης.

Η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020. Στόχος της Παράλληλης Βουλής είναι να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και συνδιαμορφωτής του κοινοβουλευτικού γίγνεσθαι, αλλά και να συμβάλει στην ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών σε όσα διαδραματίζονται, ώστε να συντελούν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό η θητεία εκάστης Παράλληλης Βουλής είναι διετής.