02
Σαβ, Μαρ

Εrasmus+ Εξερχόμενη Κινητικότητα Φοιτητών/Αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση

 

Τι προβλΕΠΕΙ

Η δράση υποστηρίζει την κινητικότητα Φοιτητών/Αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό σε εταιρείες, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς, που εδρεύουν στις εξής χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+: 

 • τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • και οι: Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Σερβία.

 

Τι προσφΕΡΕΙ

Με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΚΥ έχουν την ευκαιρία να:

 • αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους
 • γνωρίσουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας
 • ζήσουν για ένα διάστημα στην Ευρώπη, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και κουλτούρες, και να μάθουν ξένες γλώσσες
 • εφοδιαστούν με διεθνή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση
 • εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και τις προοπτικές εργοδότησής τους
 • αναπτύξουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, γνωρίζουν νέους πολιτισμούς, γλώσσες και κουλτούρες
 • βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με την απόκτηση του Europass (έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης) για την περίοδο της κινητικότητάς τους για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

 

Παραδείγματα επιτυχημένων κινητικοτήτων, εδώ: Erasmus+ Success Stories (EL & EN) - 2020 edition

 

Δυνητικοι δικαιουχοι

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, από το πρώτο έτος σπουδών (εάν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 1 θεματική ενότητα)
 • Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, από το πρώτο έτος σπουδών (εάν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 1 θεματική ενότητα)
 • Υποψήφιοι διδάκτορες
 • Προσφάτως αποφοιτήσαντες:Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα και να επιλεγούν από το ΑΠΚΥ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η κινητικότητα αποφοίτων πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί έως και ένα (1) έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους.

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Το ΑΠΚΥ και το πρόγραμμα Erasmus+ προωθούν τη συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων με λιγότερες ευκαιρίες (‘people with fewer opportunities’) στις δράσεις κινητικότητας. Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς επιπλέον χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη. Συγκεκριμένα, φοιτητές και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται άτομα με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες, με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο, με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο,  φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες, άτομα που είναι παιδιά μονογονειακών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου, άτομα που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, άτομα που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, άτομα που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες, καθώς και φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσπραξία κ.λπ.). Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητα κινητικότητας Erasmus+, χωρίς πρόσθετη στήριξη. Η συμμετοχή φοιτητών ΑμΕΑ σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από την οικονομική στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή  που παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, στα άτομα ΑμΕΑ δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε. ΕΔΩ και στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

 

δυνητικοι οργανισμοι υποδοχης

Πανεπιστήμια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, σχολεία, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ. που εδρεύουν σε χώρα, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+.

Προσοχή: Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής των φοιτητών/αποφοίτων.

Μη Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής:

 • Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου εξειδικευμένων υπηρεσιών (ο εξαντλητικός κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
 • Φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε όπως εθνικοί οργανισμοί (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
 • Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.  Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Διάρκεια κινητικότητας: από 2 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών
 • Η ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό είναι οι 2 μήνες με δύο εξαιρέσεις:

α) τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες (‘fewer opportunities’) και

β) οι υποψήφιοι διδάκτορες.

Οι φοιτητές που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες α) ή β) και που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε περιόδους μακροχρόνιας φυσικής κινητικότητας είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, μπορούν να συνδυάσουν μια μικρότερης διάρκεια φυσική κινητικότητα με στοιχεία εικονικής κινητικότητας (blended mobility). Επιπλέον, κάθε φοιτητής/απόφοιτος μπορεί να συμμετέχει σε μικτά εντατικά προγράμματα (Blended Intensive Programmes - BIPs), τα οποία θεωρούνται κινητικότητα για σπουδές και όχι για πρακτική άσκηση. Στα BIPs, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες, να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία και να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

α) Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες δύναται να μετακινηθούν στο εξωτερικό για περίοδο 5 έως 30 ημερών. Η ελάχιστη διάρκεια με φυσική κινητικότητα είναι οι 5 ημέρες. Στις σύντομης διάρκειας κινητικότητες σ’ αυτές τις περιπτώσεις το διαδικτυακό κομμάτι είναι υποχρεωτικό.

β) Υποψήφιοι διδάκτορες: Για την καλύτερη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψήφιων διδακτόρων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι διδακτορικοί φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για κινητικότητα μικρής διάρκειας (από 5 έως 30 ημέρες) ή μακροχρόνιας διάρκειας (από 2 έως 12 μήνες με φυσική παρουσία). Στις σύντομης διάρκειας κινητικότητα το διαδικτυακό κομμάτι για τους διδακτορικούς φοιτητές δεν είναι υποχρεωτικ

Μία δραστηριότητα κινητικότητας μπορεί να συνδυάζει περίοδο πρακτικής άσκησης και περίοδο σπουδών σε ξένο πανεπιστήμιο.

Τυχόν προηγούμενη συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus/Erasmus+ προσμετρείται στη μέγιστη 12μηνη περίοδο κινητικότητας ανά κύκλο σπουδών.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Γραφείο Κινητικότητας προκηρύσσει τις διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει τη φοιτητική κοινότητα του ΑΠΚΥ αναφορικά με τις διαδικασίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗς ΑΙΤΗΣΗς ΚΑΙ επιλογης δικαιουχων

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό του εξωτερικού πρέπει να:

 1. Επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ στη διεύθυνση erasmus@ouc.ac.cy
 2. Εντοπίσουν τα Πανεπιστήμια ή τους Οργανισμούς υποδοχής που τους ενδιαφέρουν

      (α) από τον από τον κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας οργανισμών που έχουν/είχαν πρόθεση να φιλοξενήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση,

      (β) σε συνεργασία με το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ,

      (γ) μέσω του διαδικτύου ή σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ.

 1. Επικοινωνήσουν με τους δυνητικούς οργανισμούς υποδοχής στέλνοντας ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, υποβάλλουν στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ (στο erasmus@ouc.ac.cy), τα παρακάτω έντυπα και δικαιολογητικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.
 • Αίτηση για Erasmus+ Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης ΕΔΩ
 • επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα από τον οργανισμό υποδοχής με τη θετική πρόθεση αποδοχής της προτεινόμενης πρακτικής άσκησης
 • Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου
 • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών (όπου απαιτείται)
 • Πρόσφατη βεβαίωση Δήλωσης Ανεργίας από το αρμόδιο Τμήμα Εργασίας (μόνο για άνεργους)
 • Για υποψήφιους διδάκτορες: Βεβαίωση του υπεύθυνου επίβλεψης διδακτορικής διατριβής

Αφού υποβληθούν τα πιο πάνω έντυπα και δικαιολογητικά, το Γραφείο Κινητικότητας θα επικοινωνήσει με τον φορέα υποδοχής, ώστε να καθοριστεί το πρόγραμμα κατάρτισης και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της γλώσσας εργασίας (εάν αυτή είναι διαφορετική από την Ελληνική).

Εφόσον ο φορέας υποδοχής συμπληρώσει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement), αυτή υπογράφεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (φοιτητής, φορέας υποδοχής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ) και ολοκληρώνεται η αίτηση του υποψηφίου Δικαιούχου Erasmus+.

Αξιολόγηση & Επιλογή Δικαιούχων

Η επιλογή των Δικαιούχων γίνεται από αρμόδιο όργανο του ΑΠΚΥ μετά από αξιολόγηση βάσει των πιο κάτω κριτηρίων: 

 • Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και/ή αναπηρία βάσει σχετικών πιστοποιήσεων.
 • Φοιτητές που είναι πιστοποιημένα άνεργοι.
 • Επίπεδο Σπουδών (πτυχιακό ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό): οι αιτήσεις πτυχιακών φοιτητών εξετάζονται ξεχωριστά από τις αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.
 • Γνώση της ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν αυτή δεν είναι η Ελληνική.
 • Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+
 • Αναλυτική Βαθμολογία: σταθμικός μέσος όρος βαθμολογίας (δεν ισχύει για υποψήφιους διδάκτορες)

Σημ 1: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ χαμηλή προτεραιότητα στην επιλογή έχουν οι φοιτητές του ΑΠΚΥ με τόπο καταγωγής τη χώρα, στην οποία επιθυμούν να μεταβούν για πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας που διαμένουν στην Κύπρο τοποθετούνται στο τέλος της σειράς κατάταξης στην περίπτωση που η κινητικότητά τους αφορά σε οργανισμό που εδρεύει στην Ελλάδα. Το ΑΠΚΥ διατηρεί, σε αυτή την περίπτωση, και το δικαίωμα να καταβάλει μηνιαία χορηγία για μέρος της κινητικότητας ή να εγκρίνει την κινητικότητα φοιτητή/φοιτήτριας χωρίς υποτροφία Erasmus+ (δηλ. zero grant student).

Σημ 2: Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή που απαιτείται για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό είναι δημοσιευμένο, εκ των προτέρων, στις διαπανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus+, και θα ελέγχεται τόσο από το ΑΠΚΥ όσο και από τον Φορέα υποδοχής,

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επιλεγέντες φοιτητές, ενημερώνονται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας.

 

Υποβολή ενστάσεων / παραπόνων / σχολίων :

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη στήριξη των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα υποβολής τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων για θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική υποβολή ΕΔΩ.

 

 • ΓλωσσικΗ ΔιαδικτυακΗ ΠροετοιμασΙα (Online Linguistic Support - OLS)
 • Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την Πλατφόρμα EU Academy για τη χρήση της οποίας δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε..

 

 • ΧρηματοδΟτηση
 • Έξοδα μετακίνησης

Παραχωρείται ως χορηγία μόνο στις περιπτώσεις που η κινητικότητα προς τη χώρα υποδοχής αρχίζει από την Κύπρο ή άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες, την Ισλανδία, τη Μάλτα, άλλες υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα με τη χρήση ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της Ε.Ε. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)

Μεταξύ 10 και 99 Χιλιομέτρων

23

Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων

180

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων

275

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων

360

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων

530

Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων

820

Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων          

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Χορηγία Διαβίωσης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ως εξής:

 

Χώρα Υποδοχής

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης         

Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία,Φινλανδία

600 + 150 = 750€

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης     

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, (Κύπρος), Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

540 + 150 = 690€

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης  

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία  

490 + 150 = 640€

 

 Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ύψους 250€ τον μήνα ('top up').

 

Για τις βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας, δηλαδή για περίοδο 5 έως 30 ημέρες, ανεξαρτήτως χώρας υποδοχής, είτε πρόκειται για μικτή κινητικότητα (με υποχρεωτικό διαδικτυακό κομμάτι) είτε πρόκειται για σύντομης διάρκειας κινητικότητα υποψηφίων διδακτόρων (σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό το διαδικτυακό κομμάτι) το ποσό της επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ως εξής:

                                                                                                                                                   

Διάρκεια δραστηριότητες με φυσική παρουσία

Ποσό επιχορήγησης

Έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας

70€ ανά ημέρα

Από τη 15η έως και την 30η ημέρα της δραστηριότητας

50€ ανά ημέρα

 

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ύψους 100€ για δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για διάστημα 5-14 ημερών και 150€ για αντίστοιχη δραστηριότητα διάρκειας 15-30 ημερών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση (top up for internships).

 

 • Επικοινωνια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρυτανεία

Τηλ.: +357 22 411 659 / 805

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: erasmus@ouc.ac.cy

erasmuslogo