25
Τρι, Ιουν

ΠΙΘ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

  • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ701Α
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Η πρόοδος του φοιτητή αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος του πρώτου μέρους εκπόνησης της διατριβής, με την κατάθεση του εντύπου «Δελτίο Αξιολόγησης Α' Μέρους Διατριβής Μάστερ».
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ701Α_11.2023.pdf

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών και όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του πρώτου έτους, οι φοιτήτριες/-ητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διατριβή Μάστερ. Η επιλογή φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή συνεπάγεται τη φοίτηση σε 2 ελεύθερα επιλεγόμενες Θ.Ε. από τις 4 του δεύτερου έτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ. Η διατριβή μάστερ συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου ΜΠΣ. Η πρόταση της/του φοιτήτριας/-ητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, το οποίο συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής της/του φοιτήτριας/-ητή. Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες/-ητές μπορούν να επιλέξουν από τα προτεινόμενα θέματα διατριβής που προτείνονται από τους καθηγητές του Προγράμματος. Οι διατριβές ολοκληρώνονται και αξιολογούνται από μια επιτροπή τριών μελών του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.