25
Τρι, Ιουν

ΜΔΕ51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ51
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (30%) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
 • Κόστος/ Tuition Fees: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Η θεματική ενότητα ΜΔΕ51 απαρτίζεται από τέσσερεις θεματικές υποενότητες που αντιστοιχούν στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και της Ανάλυσης Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

 
Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 
Χρηματοοικονομική Λογιστική


Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν τη χρηματοοικονομική λογιστική και το λογιστικό κύκλωμα, να προβούν σε λογιστικές εγγραφές χρήσης, λογιστικές εγγραφές προσαρμογής και λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης καθώς και να καταρτίσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης μίας επιχείρησης και τη ρευστότητά της. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να αναλύσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης και τη ρευστότητα μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από αριθμοδείκτες. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να αναλύσουν τα πιθανά λειτουργικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα μιας επιχείρησης εντοπίζοντας τις γενεσιουργές αιτίες καθώς και να προτείνουν τις απαραίτητες λύσεις.

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και τη χρηματοοικονομική διοίκηση, μέσω της ανάλυσης της χρονικής αξίας του χρήματος, της διαχείρισης κεφαλαίου και τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν βασικές γνώσεις στη χρηματοοικονομική διοίκηση και ειδικότερα να είναι σε θέση να αναλύσουν και να αξιολογήσουν επενδυτικές αποφάσεις μέσω της χρήσης ενός αριθμού διαφορετικών τεχνικών αποτίμησης, να αναλύσουν  τη χρηματοδότηση της επιχείρησης μέσω εξωτερικών πηγών και να υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου καθώς και να αναλύσουν τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης.
 
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για τη θεωρία και τις τεχνικές ανάλυσης των επενδύσεων καθώς και σχηματισμού και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι κύριες κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι κύριες μέθοδοι δημιουργίας, διαχείρισης και αναδιάρθρωσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να αναλύσουν και να αποτιμήσουν έναν αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν τις βασικές γνώσεις υποδειγμάτων αποτίμησης και τεχνικών διαχείρησης χαρτοφυλακίου.