28
Τρι, Νοε
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ501Α Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΔΜΥ501Β Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές ΔΜΥ502Α Οικονομικά της Υγείας ΔΜΥ502Β Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DMY695.gr.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: DMY696.gr.pdf

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ701Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ608Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:

 • Εισαγωγή και Βασικές Αρχές του Marketing
 • Marketing Management
 • Η Ανάπτυξη Μίγματος Μarketing και Μίγματος Επικοινωνίας Μarketing
 • Έρευνα Αγοράς: Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων
 • Marketing Υπηρεσιών
 • Η Αγορά της Υγείας
 • Marketing Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Διαφήμιση στο Marketing Υπηρεσιών Υγείας
 • Marketing Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ606Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:

 • Υγεία και Δημόσια Υγεία
 • Παράγοντες που Καθορίζουν την Υγεία
 • Εκτίμηση της Κατάστασης της Υγείας του Πληθυσμού
 • Μέθοδοι Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Επιδημιολογία των Χρονίων Νοσημάτων
 • Πρόληψη των Νόσων και Προαγωγή της Υγείας
 • Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία
 • Υπηρεσίες και Δράσεις Δημόσιας Υγείας
 • Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς Στρατηγικές για τη Δημόσια Υγεία.
 • Ιατρική Ηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Δημόσια Υγεία
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ605A
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση της Ποιότητας
 • Οι Θεωρίες, η Έννοια και οι Ορισμοί της Ποιότητας
 • Τυποποίηση και Πρότυπα για τις Υπηρεσίες Υγείας
 • Ανάλυση ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 για τον Χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Συστήματος Υγείας και ο Ρόλος των Βραβείων Ποιότητας
 • Μέθοδοι, Τεχνικές και Εργαλεία για τη Βελτίωση της Ποιότητας
 • Η Μέτρηση της Ποιότητας από την Πλευρά των Χρηστών στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ604Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Εισαγωγή και Θεωρητικό Υπόβαθρο
 • Αξιολόγηση του Κόστους
 • Αξιολόγησης του Αποτελέσματος  
 • Ανάλυση Κόστους-Αποτελέσματος   
 • Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας     
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους       
 • Πηγές Δεδομένων, Σύνθεση και Ανάλυση  
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων      
 • Αξιολόγηση και Χρήση Δημοσιευμένων Μελετών
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ603A
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:

 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και Χρηματοδότηση Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας    
 • Χρηματοοικονομική Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Νοσοκομείων     
 • Εισαγωγή στις Αρχές και Έννοιες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής       
 • Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός  Μονάδων Υγείας    
 • Ο Ισολογισμός  Μονάδων Υγείας    
 • Αποτελέσματα Χρήσης Μονάδων Υγείας    
 • Διοικητική Αναλυτική Λογιστική Μονάδων Υγείας    
 • Εφοδιαστική  Διαχείριση Μονάδων Υγείας    
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Μονάδες Υγείας
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ502Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Πεδία Έρευνας και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
 • Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου (Survey Methods)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών   Υγείας
 • Μεθοδολογία Έρευνας στο Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ των Υπηρεσιών Υγείας
 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ502Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Εισαγωγή στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες 
 • Η Ισορροπία στην Αγορά  και το Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα 
 • Η Υγεία και η Αγορά των Υπηρεσιών Υγείας   
 • Η Ασφάλιση Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας    
 • Οργάνωση και Χρηματοδότηση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας    
 • Οργάνωση των Συστημάτων Υγείας  Ελλάδος και Κύπρου   
 • Οι Δαπάνες για τις Υπηρεσίες Υγείας

Περισσότερα Άρθρα …