25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ499: Πτυχιακή Εργασία

 • Κωδικός / Course Code: ELL499
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Γραπτή εργασία έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων και εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Kατεύθυνση: Φιλολογία ή Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη / Οι υποχρεωτικές ΘΕ α΄-δ΄ εξαμήνου
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL499_11.2023.pdf
 • Κατά τη διάρκεια του ογδόου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία. Προϋπόθεση εγγραφής στη ΘΕ είναι η έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος εντός του 6ου εξαμήνου (δηλαδή το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαΐου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Στη δήλωση ενδιαφέροντος, η/ο φοιτήτρια/-ητής επιλέγει: (α) την κατεύθυνση στην οποία ανήκει η πτυχιακή εργασία του (Φιλολογία ή Ιστορία/Αρχαιολογία/Τέχνη)· (β) τη ΘΕ ή τις ΘΕ επιλογής (5ου-7ου εξαμήνου) στην οποία/ στις οποίες η πτυχιακή θα εδράζεται (βλ. παρακάτω). Με γνώμονα το (β) καθορίζεται αν η πτυχιακή εργασία χρεώνεται στη κατεύθυνση Φιλολογίας ή στην κατεύθυνση «Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη».
 • Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών συνδέονται με το περιεχόμενο των ΘΕ επιλογής του 5ου-7ου εξαμήνου. Επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων, την οποία συγκροτεί ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος κατόπιν διαβούλευσης με τους Συντονιστές των ΘΕ 5ου – 7ου εξαμήνου. Η επιλογή θέματος είναι προϊόν συνεργασίας της/του φοιτήτριας/-ητή με τον Επόπτη Καθηγητή και ολοκληρώνεται την 1η εβδομάδα του 8ου εξαμήνου. Ο Επόπτης Καθηγητής ενημερώνει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο για την επιλογή θέματος συμπληρώνοντας και αναρτώντας στην πλατφόρμα EClass της Θεματικής Ενότητας σχετικό έντυπο. Η πτυχιακή εργασία έχει συνολική έκταση 6000 λέξεων, εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας, της σελίδας τίτλου κ.τ.ό.
 • Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη 12η διδακτική εβδομάδα του 8ου εξαμήνου.
 • Υποστηρίζεται προφορικά ενώπιον διμελούς εξεταστικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του 8ου εξαμήνου. Ο κατάλογος των διμελών επιτροπών συγκροτείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και υποβάλλεται στη Σχολή προς έγκριση το αργότερο τη 2η εβδομάδα του 8ου εξαμήνου.
 • Οι κανονισμοί που διέπουν την προφορική υποστήριξη και τη βαθμολόγηση των πτυχιακών εργασιών είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους κανονισμούς για τις μεταπτυχιακές διατριβές. Περιλαμβάνουν: (α) δημόσια προφορική υποστήριξη της εργασίας από τη/τον φοιτήτρια/-ητή ενώπιον της διμελούς επιτροπής, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού· (β) συνέντευξη του φοιτητή με τα μέλη της επιτροπής.
 • Η επιτυχής υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή/της φοιτήτριας