25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ495
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΛΛ111       Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) ΕΛΛ112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. 330μ.Χ) ΕΛΛ113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π. Χ - 330 μ.Χ) ΕΛΛ121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ) ΕΛΛ122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ) ΕΛΛ123 Νεοελληνική Ιστορία (1770 - 1909) ΕΛΛ211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαική Κλασσική Περίοδος) ΕΛΛ212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949) ΕΛΛ213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας) ΕΛΛ221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων Αροστοτέλης) ΕΛΛ222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ - 7ος αι. μ.Χ) ΕΛΛ223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.