25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ428
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL428_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ428, «Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία» είναι:

 • Η κατανόηση της διαχρονικής και συγχρονικής εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας από την εποχή του χαλκού ως την ύστερη αρχαιότητα
 • Η κατανόηση της διαμόρφωσης και λειτουργίας των δημόσιων λατρειών, των λατρευτικών συλλόγων και των μυστηριακών λατρειών
 • Η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των μύθων και του εξηγητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των μυθικών ιστοριών
 • Ο προσδιορισμός των σύγχρονων τάσεων στην ιστορία της μελέτης της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
 • Η αναγνώριση των εξελικτικών φάσεων των σημαντικότερων λατρειών του αρχαίου ελληνικού κόσμου
 • Η αξιολόγηση της σημασίας των πρωτογενών πηγών (γραμματειακών, επιγραφικών, νομισματικών, παπυρικών, αρχαιολογικών) στη μελέτη της αρχαίας θρησκείας
 • Ο εμπλουτισμός των εργασιών σε συναφείς ενότητες με πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που αφορά στους μύθους και στις τελετουργίες των αρχαίων ελληνικών πόλεων
 • Η χρήση βάσεων δεδομένων που καταλογογραφούν τις πρωτογενείς πηγές ή/και τη δευτερογενή βιβλιογραφικά αναφορικά με την αρχαία ελληνική θρησκεία
 • Η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων στην ανάλυση και ερμηνεία ποικίλων πτυχών της αρχαίας ιστορίας και προπαντός της ιστορίας της θρησκείας.