25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ410
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL410_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ410, «Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία», έχει διττό κεντρικό στόχο: πρώτον, να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές να αξιοποιήσουν και να εμπεδώσουν κεφαλαιώδους σημασίας γραμματικοσυντακτικές γνώσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, οι οποίες αποκτήθηκαν στις Θεματικές Ενότητες ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι και ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ, και να διερεύνουν τις γνώσεις αυτές με την εκμάθηση πιο περίπλοκων γραμματικών τύπων (π.χ. ρήματα λήγοντα σε -μι) και συντακτικών φαινομένων (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις και υποθετικοί λόγοι). Δεύτερον, να οξύνει τις ικανότητές τους για μεταφραστική προσπέλαση και νοηματική επεξεργασία ενός φάσματος κειμένων, κυρίως πεζών, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία θα παρουσιάζουν μεγαλύτερο από αυτά των προγενέστερων δύο θεματικών ενοτήτων βαθμό δυσκολίας.