25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ426
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL426_11.2023.pdf

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ426, «Θέματα Βυζαντινής Τέχνης (7ος-15ος αιώνας)», είναι να εμβαθύνει σε δομικές έννοιες και αντιλήψεις της βυζαντινής τέχνης. Οι έννοιες αυτές είναι:

 • η εικόνα. Τι είναι ‘εικόνα’ και ‘απεικόνιση’ στη βυζαντινή τέχνη,
 • η φυσιοκρατική αισθητική αντίληψη,
 • η αφαιρετική απεικόνιση.

 Προκειμένου να πετύχει τον στόχο αυτό, η Θ.Ε.

(α) εστιάζει σε δύο χρονικές περιόδους:

 • την περίοδο από τον ύστερο 9ο έως και το 10ο αιώνα, που έχει επικρατήσει να ονομάζεται ‘Μακεδονική αναγέννηση’·
 • την περίοδο από τον ύστερο 13ο έως τον πρώιμο 15ου αιώνα, που επέδειξε σημαντικά έργα τέχνης υπό τη δυναστεία των Παλαιολόγων.

(β) προσπαθεί να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα της βυζαντινής τέχνης των δύο αυτών περιόδων.