25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ424
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL424_11.2023.pdf

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ424, «Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη», έχει σαν στόχο να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/-ητές μια συστηματική επισκόπηση της επιστήμης της αρχαιολογίας. Η επισκόπηση αυτή αφορά καταρχάς ορισμένα βασικά στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και μεθόδου της αρχαιολογίας, μέσω των οποίων γίνεται κατανοητή η μορφή που έχει σήμερα η συγκεκριμένη επιστήμη. Περαιτέρω, η Θ.Ε. ΕΛΛ424 εστιάζει και στα σημαντικότερα αρχαιολογικά φαινόμενα του ελλαδικού χώρου, του Αιγαίου και της Κύπρου κατά την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους της αρχαιότητας. Η επισκόπηση της πολιτισμικής εξέλιξης στις περιοχές αυτές γίνεται υπό το πρίσμα λιγότερο της ιστορίας της τέχνης και περισσότερο της οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής, των εξωτερικών επαφών και της μελέτης της κοινωνικής, αστικής και κρατικής πολυπλοκότητας. Μέσα από τα αρχαιολογικά φαινόμενα που εξετάζει η Θ.Ε. γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί ο τρόπος, με τον οποίο η αρ- χαιολογία δίνει τη μοναδική δυνατότητα στο σύγχρονο άνθρωπο να εξερευνήσει το πολυσύνθετο παρελθόν του και να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του στο χώρο και το χρόνο μέσω των υλικών καταλοίπων και των γραπτών πηγών.

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Σε πτυχές ιστορίας της αρχαιολογίας.
 • Στις βασικές μεθόδους ανεύρεσης και χρονολόγησης των αρχαιολογικών καταλοίπων.
 • Στις κύριες θεωρητικές παραδόσεις που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της αρχαιολογίας.
 • Στην πολιτισμική εξέλιξη στον ελλαδικό χώρο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο κατά την προϊστορία.
 • Στην αρχαιολογία των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, με έμφαση στην οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική.
 • Στην τοπογραφία των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, με έμφαση στην οικιστική εξέλιξη σε σημαντικά αστικά κέντρα της κυρίως Ελλάδας, της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνικού χώρου.