25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ414
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL414_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΛΛ414, «Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου (1878-1974)», στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από το 1878 (άφιξη Βρετανών) μέχρι το 1974 (τουρκική εισβολή). Η ενότητα ξεκινά με μια εξέταση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Κύπρου κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κεντρικό ρόλο κατέχει η μελέτη της εξέλιξης του ενωτικού κινήματος. Αναλύεται, επίσης, η πορεία του Κυπριακού Ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ιδρύεται, τελικά, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέχεια, η ενότητα επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα πρώτα χρόνια της πορείας της, με έμφαση στις μεγάλες κρίσεις των ετών 1963-1974. Τέλος, εξετάζονται οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίλυση του Κυπριακού καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η εισβολή του 1974.