25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ413: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ413
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
Η Θεματική Ενότητα φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (ακέραια κείμενα ή/και αποσπάσματα), τα οποία πραγματεύονται, τον καθένα σύμφωνα με τις ειδολογικές και άλλες ιδιαιτερότητές του, κοινά θέματα και μοτίβα ή εντάσσονται ευρύτερα σε μια κοινή παράδοση (π.χ. την παράδοση της ‘διδακτικής’ λογοτεχνίας) ή παρουσιάζουν συγγένειες οποιασδήποτε άλλης μορφής.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
  • Να εμβαθύνει τη γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη διαχρονική της διάσταση και στις διάφορες ειδολογικές και άλλες της εκφάνσεις μέσα από τη (συγ)κριτική μελέτη ποικιλίας κειμένων, τα οποία περιστρέφονται γύρω από κοινούς άξονες·
  • Να αναδείξει αξιοσημείωτες θεματικές ή άλλες συνάφειες στο αρχαιοελληνικό λογοτεχνικό corpus·
  • Να αναπτύξει περαιτέρω τις κριτικές αναγνωστικές δεξιότητες των φοιτητών/τριών φέρνοντάς τους σε επαφή με κορυφαία κείμενα της αρχαιότητας αλλά και τις σύγχρονες ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις.