25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ325
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL325_11.2023.gr.pdf

Οι στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ325, «Ιστορία και Αρχαιολογία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου», είναι οι ακόλουθοι:

 • Να εξετάσει αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία μαρτυρούν την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Κύπρο, τις πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και τη σταδιακή ανάπτυξη πολιτειακών δομών.
 • Να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δομές στην Κύπρο, από την προϊστορία μέχρι και την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς.
 • Να ερευνήσει τις παραμέτρους που διέπουν και επηρεάζουν την ιστορική εξέλιξη της Κύπρου, όπως είναι η γεωγραφική της θέση, το νησιώτικο στοιχείο και οι διαπολιτισμικές επαφές με γειτονικούς λαούς.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της ιστορίας της Κύπρου, ως μέρος της ευρύτερης Μεσογειακής και Ευρωπαϊκής ιστορίας.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη μελέτη των γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων.
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και απόκτησης γνώσεων σχετικών με την διαχρονική Ιστορία της Κύπρου.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας.