25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ324
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL324_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ324, «Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας», στοχεύει:

 • Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες την ιστορία της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα της ελληνόφωνης Ανατολής από περίπου το τέλος της δυναστείας των Σεβήρων (193-235 μ.Χ.) μέχρι και τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου αι. μ.Χ.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις αρχαίες πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στη μελέτη της Ύστερης Αρχαιότητας και του πρώιμου Βυζαντίου·
 • Να τους εισαγάγει στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της περιόδου αυτής ως κομματιού της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας·
 • Να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης αρχαίων πηγών, τοποθετημένων στο ιστορικό τους πλαίσιο·
 • Να αναπτύξει τον προβληματισμό των φοιτητών/τριών για τη σχέση του υστερορωμαϊκού κόσμου με την νεότερη και σύγχρονη εποχή σε μια σειρά από ζωτικής σημασίας ζητήματα όπως, π.χ. οι απαρχές της σύγχρονης Ευρώπης, η σχέση κοσμικού και ιερού/θρησκευτικού, Κράτος και Εκκλησία, μονοθεϊσμός, σεξουαλικότητα, αστικός πολιτισμός, οι έννοια της παρακμής ενός πολιτισμού κ.ά.
 • Να καταδείξει την ιδιαίτερη και περίπλοκη σχέση ανάμεσα στην νεοελληνική ταυτότητα και τη περίοδο όπου ο ελληνορωμαϊκός κόσμος έρχεται σε επαφή με τη χριστιανική κοσμοθεωρία και ό,τι σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό πολιτισμό.