25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ322
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL222_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΛΛ322, «Λατινικά ΙI», είναι η περαιτέρω μελέτη των δομών της λατινικής γλώσσας με σκοπό την κατανόηση διασκευασμένων αλλά και πρωτότυπων λατινικών κειμένων. Δεδομένου ότι οι φοιτήτριες/-ητές που παρακολουθούν την εν λόγω Θ.Ε. ήδη κατέχουν βασικές γνώσεις της λατινικής γλώσσας (από τη Θ.Ε. ΕΛΛ312 του χειμερινού εξαμήνου), βασικός στόχος αυτό το εξάμηνο είναι ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των φοιτητριών/-ητών, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. να μπορούν να προσεγγίσουν ακόμα και (πιο σύνθετα) κείμενα λατινικής λογοτεχνίας στο πρωτότυπο, αποκτώντας έτσι παράλληλα μια πολύ γενική εικόνα για μερικούς σημαντικούς εκπροσώπους της λατινικής λογοτεχνίας.

Συγκεκριμένα, η Θ.Ε. στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίπεδο: α) γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας, β) σημασιολογίας: μέσα από την εκμάθηση λεξιλογίου, γ) πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.

Η ΕΛΛ322 αποτελεί συνέχεια της ΕΛΛ312 (Λατινικά Ι, χειμερινό εξάμηνο). Κτίζοντας, λοιπόν, σε προϋπάρχουσες, βασικές γνώσεις λατινικών, οι φοιτήτριες/-ητές θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη μελέτη της λατινικής γλώσσας εντρυφώντας σε πιο σύνθετα γλωσσικά φαινόμενα (π.χ. περαιτέρω επιρρηματικές χρήσεις των πτώσεων, χρήση απαρεμφάτου και μετοχής, υποτακτική κ.λπ.).

Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει τόσο παρουσιάσεις των υπό εξέταση γλωσσικών φαινομένων όσο και λατινικά κείμενα για συντακτική ανάλυση και μετάφραση. Επιπλέον, κάθε κεφάλαιο περιέχει ικανό αριθμό γλωσσικών ασκήσεων προς εξάσκηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης.