25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ321
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL321_11.2023.gr.pdf

H Θεματική Ενότητα ΕΛΛ 321, «Αρχαία Ελληνικά ΙΙ», αποτελεί συνέχεια στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η πρώτη επαφή με την οποία πραγματοποιήθηκε για τις/τους φοιτήτριες/-ητές μέσα από τη μελέτη του υλικού της ενότητας ΕΛΛ 311: Αρχαία Ελληνικά Ι. Στη Θεματική Ενότητα οι φοιτήτριες/-ητές θα έρθουν σε επαφή με πιο σύνθετες μορφές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τόσο σε επίπεδο γραμματικής και σύνταξης, όσο και σε επίπεδο της μεταφραστικής προσπέλασης και νοηματικής επεξεργασίας πρωτότυπων κειμένων (όχι διασκευασμένων, όπως στην περίπτωση της προηγούμενης Θεματικής Ενότητας) της αρχαίας γραμματείας με επαυξημένο επίπεδο δυσκολίας.

Όπως έχει δηλωθεί ανωτέρω, η βασική στόχευση της ενότητας είναι η εμπέδωση κεκτημένων γνώσεων αρχαίας ελληνικής γραμματικής, σύνταξης και σημασιολογίας και η διεύρυνση του γνωστικού επιπέδου των φοιτητών-τριών με τη συστηματική μελέτη σύνθετων μορφών γραμματικοσυντακτικής γλωσσομάθειας, τόσο μέσα από στοχευμένες ασκήσεις όσο και μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων, επαυξημένης δυσκολίας, πεζών ή ποιητικών κειμένων της αρχαίας γραμματείας.